Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 28 2023
Ազգային ինքնության թեման 20-րդ դարի ամերիկահայ անգլիագիր գրողների արձակում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Նոյ. 25 2023
Իզոտրոպ և անիզոտրոպ միջավայրերում ձևավորված կառուցվածքների մեխանիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Նոյ. 25 2023
Քաղաքական կուսակցությունների և նրանց տարածքային միավորների սահմանադրաիրավականկարգավիճակը՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ընտրությունների մասնակիցներ Северо-Осетинский государственный университет Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Քաղաքացիների անձնական /ֆիզիկական/ անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը կենսաբժշկական և գենոմիական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում.բովանդակություն, իրացում և պաշտպանություն Ռուսաստանի Դաշնությունում Սարատովի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 25 2023
Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Նոյ. 24 2023
Կանաչ ֆլուորեսցենտող սպիտակուցի քրոմոֆորի ածանցյալների սինթեզը, IN VITRO և IN SILICO հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրումը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Նոյ. 23 2023
Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Նոյ. 21 2023
Զինված ուժերում ծառայողական գործունեության արդյունավետության գնահատման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները /ՀՀ ԶՈՒ կրտսեր սպայական կազմի օրինակով/ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Նոյ. 17 2023
Անգլերեն քերականության փոխներգործուն ուսուցման մեթոդական համակարգը Իրանի ավագ դպրոցում Երևանի պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Նոյ. 17 2023
Բոքսիտային խտանյութերից ալյումինի ստացման ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնների էլեկտրաքիմիական եղանակով օգտահանման հետազոտություններ ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Նոյ. 16 2023
ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականությունը և ղարաբաղյան հակամարտությունը․ ազգաբանական ուսումնասիրություն Երևանի պետական համալսարան Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Նոյ. 15 2023
Եղանակավորման իմաստաշարահյուսական միջոցները ժամանակակից ֆրանսիական լրագրային խոսույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Նոյ. 14 2023
Հայաստանում որոշ ինվազիվ բուսատեսակների տարածվածությունը և ինվազիվության ռիսկի գնահատումը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Նոյ. 09 2023
Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը մայրենիի դասերին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Նոյ. 06 2023
ՀՀ հարավարևելյան հատվածում տուլարեմիայի բնական օջախի էպիզոոտոլոգիական բնութագիրը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )