Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 19 2020
Պետական պարտքի կառավարման ստրատեգիաներ (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հոկ. 15 2020
Մանկավարժական բուհերի ուսանողուհիների պրոֆեսիոնալ-կիրառական ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկան Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հոկ. 09 2020
Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հոկ. 09 2020
Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոտեցման արդյունավետությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հոկ. 08 2020
Պատժի նշանակման ընդհանուր սկզբունքները արդարության սկզբունքի իրագործման համատեքստում ըստ ՀՀ քրեական օրենսդրության Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հոկ. 06 2020
Արժութային կարգավորման ռեժիմի ընտրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հոկ. 01 2020
Ազնիվ Հրաչյա ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
Հոկ. 01 2020
Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի հանգուցավոր գոյացությունների համալիր գերձայնային ախտորոշման մեջ և դրանց պատկերավորման առանձնահատկությունները գեղձի դիֆուզ ախտահարման պայմաններում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Բժշկական ռադիոլոգիա ( ԺԴ.00.11 )
Սեպ. 29 2020
Մանկական քաղցկեղի ախտորոշման ու բուժման առանձնահատկությունները և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ՈՒռուցքաբանություն ( ԺԴ.00.08 )
Սեպ. 29 2020
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Սեպ. 25 2020
Ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի ցածր էներգասպառմամբ տարրերի մշակումը և մոդելավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Սեպ. 24 2020
Հակամանրէային դեղերի կիրառման մշտադիտարկման և գնահատման համակարգի մշակումը Հայաստանի Հանրապետությունում Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Սեպ. 24 2020
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության և դեղերի պատշաճ բաշխման գործունեության համակարգերի նեդրման մեխանիզմների գիտական հիմնավորումների մշակումը Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Սեպ. 24 2020
Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Սեպ. 24 2020
Կատիոնային պոլիէլեկտրոլիտի կառուցվածքային հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրությունը pH-ի լայն տիրույթում, իրական դիսպերս համակարգերի ֆլոկուլյացում և ջրազրկում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )