Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 30 2020
Կենսաբժշկական պատկերների խորը ուսուցման տարաբաշխված ամպային մեթոդների մշակում Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 29 2020
Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի հարստացման և գեղազարդության բարձրացման խնդիրները Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Հուն. 29 2020
Տուրիզմի դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները անգլալեզու կայքերում Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 25 2020
Կառավարչական մտքի ծագումնաբանությունը ռուսական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ՝ անձի տեսական-մեթոդաբանական վերլուծության համատեքստում Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հաղորդակցման գործընթացում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 12 2020
Խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման արդյունավետ մեթոդների մշակում և գնահատում Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուն. 09 2020
Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 02 2020
Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Մայ. 27 2020
Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Մայ. 26 2020
Ֆուրիեի բազմապատիկ շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Մայ. 26 2020
Արցախի Տիգրանակերտի անտիկ խեցեղենը (տեխնիկատեխնոլոգիական բնութագիրը, գործառութային-ձևաբանական դասակարգումը, գեղարվեստական հարդարանքը) Հնագիտություն ( Է.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Մայ. 25 2020
Յոդ-դեքստին կոմպլեքսի ֆիզիկաքիմիական և ֆարմակոկինետիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը և դրա կիրառման հնարավորությունը յոդի դեֆիցիտի ախտորոշման համար Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա ( Ե.17.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մայ. 22 2020
Ասպիրակ (SPIRAEA L.) ցեղի գնահատումը որպես բարձր գեղազարդ տեսակների ներմուծման աղբյուր Հայաստանում Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ