Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 15 2019
Ֆունկցիոնալ տեղեակալված իմիդազոլ-5-ոնների սինթեզն ու հակախոլինէսթերազային ակտիվությունը
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Նոյ. 14 2019
Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն արվեստը
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Նոյ. 07 2019
Ջոն Չիվերի փոքր արձակի հիմնախնդիրները
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 01 2019
Փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքային ռեժիմների բարելավումը
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Ե.09.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հոկ. 31 2019
Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային շարքերը (1960-1980-ական թվականներ)
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հոկ. 30 2019
Պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում
Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Ե.18.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հոկ. 25 2019
Ղարաբաղի ինքնորոշման հիմնախնդրի արդիականացումը ժամանակակից քաղաքական գործընթացների համատեքստում
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 25 2019
Հակամարտությունների կարգավորման գործընթացի ժամանակ ժամանակավոր միջազգային կառավարման կիրառման հնարավորություններն ու արդյունավետությունը
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 22 2019
Տայքը IV դ. - XI դ. սկիզբ (պատմաաշխարհագրական քննություն)
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հոկ. 22 2019
Հայ բնակչության գաղթը և հայկական իշխանությունների ստեղծումը Լեռնային Կիլիկիայի հարակից երկրներում (IX-XI դդ.)
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հոկ. 18 2019
Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (էթնոսոցիոլագիական հետազոտություն)
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հոկ. 18 2019
Լեռնային պայմաններում խոտհավաք մեքենաների մեքենամասերի երկարակեցության բարձրացման ռացիոնալ մեթոդների մշակում
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հոկ. 17 2019
Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հոկ. 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 11 2019
Հունաձևափոխությունների տեսության մշակում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հաշվարկներում
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմանահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ