Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 25 2022
Բլազարների բազմաալիքային և նեյտրինային ճառագայթման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 24 2022
ՀՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հուն. 23 2022
Ազատ էլեկտրոնային լազերի ռեզոնանսային գեներացում ալիքատարում ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա ( Ա.04.20 )
Հուն. 22 2022
Գրաֆների կողային ներկումներ նվազագույն քանակությամբ պալիտրաներով Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 21 2022
Ճշգրիտ լուսահեռաչափերի ճշտության բարձրացման ուղիների ուսումնասիրումը, հիմնավորումը և սարքի ավտոմատացումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր ( Ե.23.06 )
Հուն. 20 2022
Էկոլոգիական սկզբունքով բյուրեղ առաջացնող տեղական բակտերիական միջատասպաններով ինտեգրված պայքարի մշակում անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ Արագածոտնի մարզի պայմաններում Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն ( Զ.01.02 )
Հուն. 17 2022
Վնասվածքների ախտորոշմանն ու բուժմանն աջակցող հեռավար խելացի համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները ( Ե.13.03 )
Հուն. 16 2022
Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում Հյուսիսային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 14 2022
Հակակոռուպցիոն մեխանիզմների ֆինանսական գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 13 2022
Հարավկասպյան ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Ասիայի հին և նոր լեզուներ ( Ժ.02.06 )
Հուն. 10 2022
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հուն. 09 2022
Պարբերական հիվանդության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 09 2022
Ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը ֆինանսական համակարգի զարգացման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 08 2022
Երևան քաղաքի կանաչ գոտիներում հասարակական տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուն. 08 2022
Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )