Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 24 2021
Եկեղեցի-պետություն փոխհարաբերությունները ՀՀ քաղաքական գործընթացներում. հոգևոր անվտանգության հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Սեպ. 18 2021
Պարօդոնտի հյուսվածքների կլինիկո-լաբորատոր վիճակի համեմատական գնահատումը մետաղական և ցիրկոնիումի օքսիդի հենքերով կոնստրուկցիաների կիրառման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Սեպ. 18 2021
Կատարային ոսկրի ապաճի կանխարգելումը ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրային հյուսվածքի կենսամեխանիկական հատկությունների հաշվառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Սեպ. 17 2021
Պրոտոնային F0F1-աեֆազի և մրջնաթթուջրածինլիազի փոխազդեցությունը ածխածնի տարբեր աղբյուրների և դրանց խառնուրդների խմորման ընթացքում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Սեպ. 16 2021
Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Սեպ. 10 2021
Հետերոցիկլիկ ազինների (1,3,5-տրիազինի և պիրիմիդինի) նոր ածանցյալների սինթեզը և դրանց կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Սեպ. 10 2021
Քաջարանի բացահանքի արտադրական գործընթացների պարամետրերի օպտիմալացումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Սեպ. 10 2021
Աղիքային միկրոֆլորայի և լեյկոցիտներում L-արգինինի նյութափոխանակության տեղաշարժերը տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Սեպ. 09 2021
Մշակութային քաղաքականության նոր համակարգի ձևավորումը Հայաստանում. խորհրդային ավանդույթը, ազգային ռեսուրսները և եվրոպական հեռանկարները /20-րդ դարի վերջ և 21-րդ դարի սկիզբ/ Երևանի պետական համալսարան Մշակութաբանություն ( Թ.00.06 )
Օգս. 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային և Արևելյան սեյսմաակտիվ շրջաններում GNSS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գեոդեզիական մոնիթորինգի մեթոդի զարգացումը և կիրառումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր ( Ե.23.06 )
Օգս. 26 2021
Մայրենիի դասագործընթացում կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի հարստացման մեթոդները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Օգս. 26 2021
Գերմաներեն բնագրերի ընթերցանության բովանդակության ստուգման ռազմավարությունը ոչ լեզվական ֆակուլտետում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հուլ. 30 2021
Տուբուլինի հետ կոլխիցինի և դրա անալոգների փոխազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմները ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուլ. 30 2021
Ինտեգրալ սխեմաներում ազդանշանների միջանցիկության կարգաբերման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 27 2021
Որոտան գետի ավազանի վաղ պլեյստոցենյան ֆլորան որպես հիմք հարավ-արևելյան Հայաստանի ժամանակակից բուսական ծածկույթի ձևավորման համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )