Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 26 1993
Լյարդի ֆլավինաարունակոդ ամինաօքսիդազի մաքրումը և նրա ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հոկ. 18 1993
Աշխատանքի խթանման համակարգի կատարելագործումը Սիրիայի էներգետիկ համակարգում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 15 1993
Բնակչության եկամուտների ձևավորման ժամանակակից միտումները (ՀՀ օրինակով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 15 1993
Արտադրական համաակրգերի տնտեսական կայունության գնահատումը շուկայական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 14 1993
Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կառավարման կազմակերպման կատարելագործումը (ՀՀ լուսատեխնիկական միավորումների և ձեռնարկ. օրինակի վրա) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Մեքենաշինական արդյունաբերության ինտենսիվացման կառավարում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.) Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հոկ. 12 1993
Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերի ուսումնասիրման արդյունքները համալիր մեկնաբանությամբ
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 12 1993
Բջջաժառանգաբանական և գործուն փոփոխությունները բարդացած վերհուշությամբ կանանց մոտ հղիության առաջին եռամսյակում Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 ) , Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 12 1993
Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հոկ. 04 1993
Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Սեպ. 22 1993
Ռուսերենի, որպես ոչ մայրենի լեզվի ուսուցման բառակազմական հայեցակետը և նրա մեկնաբանման խնդիրը ուսումնական բառարանագրության մեջ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 22 1993
Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցում` զանգվածային լրատվության միջոցների լեզվի հիման վրա ուսուցման ընթացքի ինտելեկտուալիզացիայի տեսանկյունից Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Սեպ. 07 1993
Արդի հայ կրկեսի կազմավորումը և գեղարվեստական յուրահատկությունները Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Մայ. 28 1993
Nostrification - 564 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Կիևի ազգային ավիացիոն համալսարան