Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 25 1993
Նարեկացին և հայ միջնադարը Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 09 1993
Ֆոսֆոտրիոզների ֆերմետների կատաբոլիզի ակտիվության կարգավորումն և վերմոլեկուլյար կազմակերպությունը Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Նոյ. 09 1993
Կնոջ օրգանիզմի էլեկտրոլիտարտազատման երիկամային ֆունկցիայի քրոնոկառուցվածքը և արտաքին միջավայրի որոշ գործոնների ներազդումը Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Նոյ. 05 1993
Ընդհանրացված տյոպլիցյան տիպի օպերատորային հավասարումների լուծելիությունը Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Դամասկոսի պետական համալսարան
Նոյ. 05 1993
Նոր դասի մատրից ֆունկցիաների էֆեկտիվ ֆակտորիզացիան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 26 1993
Էրիթրոցիտային թաղանթի կառուցվածքային փոփոխությունները պտղի հիպօքսիայի ժամանակ Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 ) , Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 26 1993
Հիպոթալամիկ նեյրոպեպտիդների ազդեցությունը Ca2+ - կալմոդուլին կախյալ համակրգերի վրա Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հոկ. 26 1993
Լյարդի ֆլավինաարունակոդ ամինաօքսիդազի մաքրումը և նրա ֆիզիկաքիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հոկ. 18 1993
Աշխատանքի խթանման համակարգի կատարելագործումը Սիրիայի էներգետիկ համակարգում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 15 1993
Բնակչության եկամուտների ձևավորման ժամանակակից միտումները (ՀՀ օրինակով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 15 1993
Արտադրական համաակրգերի տնտեսական կայունության գնահատումը շուկայական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 14 1993
Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կառավարման կազմակերպման կատարելագործումը (ՀՀ լուսատեխնիկական միավորումների և ձեռնարկ. օրինակի վրա) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Մեքենաշինական արդյունաբերության ինտենսիվացման կառավարում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.) Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հոկ. 12 1993
Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերի ուսումնասիրման արդյունքները համալիր մեկնաբանությամբ
Երևանի պետական համալսարան