Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 15 1993
Բնակչության եկամուտների ձևավորման ժամանակակից միտումները (ՀՀ օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 15 1993
Արտադրական համաակրգերի տնտեսական կայունության գնահատումը շուկայական հարաբերությունների ժամանակաշրջանում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Հոկ. 14 1993
Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կառավարման կազմակերպման կատարելագործումը (ՀՀ լուսատեխնիկական միավորումների և ձեռնարկ. օրինակի վրա)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Մեքենաշինական արդյունաբերության ինտենսիվացման կառավարում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հոկ. 14 1993
Թուրքիայի ռազմական քաղաքականությունը (1980-1990-ական թթ.)
Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հոկ. 12 1993
Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերի ուսումնասիրման արդյունքները համալիր մեկնաբանությամբ
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 12 1993
Բջջաժառանգաբանական և գործուն փոփոխությունները բարդացած վերհուշությամբ կանանց մոտ հղիության առաջին եռամսյակում
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
,
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 12 1993
Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հոկ. 12 1993
Արաբական գեղարվեստական արձակի նմուշների հայ միջնադարյան թարգմանությունները
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հոկ. 04 1993
Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հոկ. 04 1993
Հ.Աճառյանը և իրանագիտությունը
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Սեպ. 22 1993
Ռուսերենի, որպես ոչ մայրենի լեզվի ուսուցման բառակազմական հայեցակետը և նրա մեկնաբանման խնդիրը ուսումնական բառարանագրության մեջ
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 22 1993
Ռուսաց լեզվի մասնագիտորեն կողմնորոշված ուսուցում` զանգվածային լրատվության միջոցների լեզվի հիման վրա ուսուցման ընթացքի ինտելեկտուալիզացիայի տեսանկյունից
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Սեպ. 07 1993
Արդի հայ կրկեսի կազմավորումը և գեղարվեստական յուրահատկությունները
Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Մայ. 28 1993
Nostrification - 564
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Կիևի ազգային ավիացիոն համալսարան