Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 17 2022
Ֆինանսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Մայ. 13 2022
Սեփականության կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները սահմանադրականության համատեքստում /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Մայ. 13 2022
Վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Մայ. 12 2022
Լեռնածալքավոր տարածաշրջաններում շահագործվող ջրամբարների երկրահիդրոդինամիկական պայմանների ուսումնասիրություններ ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ ( ԻԴ.01.08 )
Մայ. 12 2022
Արևելյան սոսու և սովորական հացենու որոշ էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատումը Երևան քաղաքում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Մայ. 07 2022
Նանոկառուցվածքներում ալիքային դաշտերի արտապատկերումը ջերմաառաձգական ինդիկատորով մանրադիտակով Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Մայ. 06 2022
Նյութափոխանակային փոփոխությունները և ԴՆԹ-ի կառուցվածքային վնասվածքները ռենտգենյան ճառագայթահարման ենթարկված C.guilliermondii NP-4 խմորասնկերում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Մայ. 06 2022
Ավանդույթի և նորարարության խնդիրները Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայում Երևանի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Մայ. 03 2022
Պատերազմը և Օլդինգտոնի վեպերը. բարոյական և սոցիալական ասպեկտներ Երևանի պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Ապրիլ 29 2022
Որոշ քվանտային երևույթներ կոսմոլոգիական մոդելներում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 29 2022
Ուղիղ նշանառությամբ հրաձգության ավտոմատացված վարժասարքի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Ապրիլ 29 2022
Ավագ դպրոցում մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմային երևույթներ բաժինների դժվար յուրացվող թեմաների դասավանդման մեթոդիկան Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Ապրիլ 28 2022
Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում /Արցախի Հանրապետության սննդի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Ապրիլ 23 2022
Քվանտային կետերում բարդ էքսիտոնային կոմպլեքսների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 14 2022
Մատնունի ծիրանավորի (POTENTILLA PORPHYRANTHA JUZ.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարբեր բնակլիմայական պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )