Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 30 2020
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 28 2020
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների էվոլյուցիան հետխորհրդային տարածությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 28 2020
Հարավային Կովկասի հակամարտությունների և դրանց կարգավորման գործընթացների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հուլ. 25 2020
Քաղաքական մշակույթի էվոլյուցիան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Հուլ. 24 2020
Հայկական վաճառականական ձեռնարկները Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2020
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունը Մեծ Հայքի թագավորությունում (Ք.ա. IV- Ք.ծ. V դդ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 22 2020
Քաղաքագիտական-աստվածաբանական տեղաշարժի հարացույցը ազգային անվտանգության տեսության զարգացման մեջ Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 21 2020
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 21 2020
Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի արգելակման մոլեկուլային մեխանիզմների հետազոտություն Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 17 2020
Բնակարանային ֆոնդի ընդլայնման և արդիականացման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 16 2020
Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի «Գլաձոր» համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 16 2020
Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 10 2020
ԳԱԶել ընտանիքի միկրոավտոբուսի արգելակային համակարգի հուսալիության գնահատումը, մեքենամասերի ռեսուրսային ցուցանիշներով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ ( Ե.05.01 )
Հուլ. 10 2020
Ներդրումների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 10 2020
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )