Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 19 2021
Պետությունների տնտեսական ինքիշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուլ. 19 2021
Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան) Եվրոպական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուլ. 14 2021
Խմորման վերջնափուլերի օքսիդավերականգնողական կարգավորումը և դրա կիրառման հնարավորությունը օրգանական թափոնների մշակման գործում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 14 2021
Հայաստանի Հանրապետության ռիսկային որոշ տարածքների հողերի վատթարացման էկոլոգիական հետևանքների գնահատումը և բարելավման ուղիները Երևանի պետական համալսարան Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Հուլ. 14 2021
Զուգամիտության հարցեր Ֆրանկլինի համակարգով և նրա ընդհանրացումներով շարքերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 13 2021
Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները Արցախի Հանրապետությունում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 13 2021
Կիսաանվերջ դեֆեկտների պարբերական համակարգ պարունակող կտոր առ կտոր համասեռ հավասարաչափ շերտավոր առաձգական տարածության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 12 2021
Ժամանակակից տեղեկատվական հոսքերը Հայաստանի ԶԼՄ-ներում. մեդիատիրույթի վերափոխման առանձնահատկությունները Հայ-Ռուսական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուլ. 09 2021
Որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահաստատումը մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շրջանակներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հուլ. 09 2021
Միկրոպոլյար առաձգական շրջանային կորությամբ առանցքով ձողերի կիրառական մոդելները և նրանց հաշվարկման վերջավոր տարրերի մեթոդը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 09 2021
Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության զարգացման տնտեսա-էկոլոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2021
Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 08 2021
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուլ. 02 2021
Ճոճանակ կրող թռչող սարքի շարժման ղեկավարումը և կայունությունը Երևանի պետական համալսարան Տեսական մեխանիկա ( Ա.02.01 )
Հուլ. 02 2021
Ազդանշանի անալոգաթվային ձևափոխման գծայնության ինքնակարգաբերմամբ լավարկման միջոցների մշակումը և հետազոտումը ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )