Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 29 2022
Իրավական կանխավարկածների ճյուղային մոտեցումների միասնականացման ընդհանուր տեսության հայեցակարգը /հիմնախնդրի լուծման մեթոդաբանությունը և հիմնադրույթները/ Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուն. 01 2022
Իրավունքի սուբյեկտի էությունը և ժամանակակից մոտեցումերը. տեսական-իրավական վերլուծություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Դեկ. 09 2021
Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 08 2021
Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հնվ. 26 2021
Մարդու իրավունքների պահպանության ոլորտում պետության իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության տեսաիրավական հիմնախնդիրները (ցեղասպանության դեմ պայքարի համատեքստում) Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հնվ. 26 2021
Իրավաստեղծ գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 16 2020
Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 12 2019
Իրավունքի գլոբալացումն արդի ժամանակաշրջանում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 12 2019
Պետությունն ազգային անվտանգության համակարգային կառուցվածքում /տեսաիրավական վերլուծություն/ Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Մայ. 08 2019
Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Մարտ 12 2019
Սահմանադրությունը ազգային օրենսդրության համակարգում. Տեսական-իրավական վերլուծություն Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հոկ. 27 2018
Նորմատիվ իրավական ակտերի աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Տեսական-իրավական վերլուծություն Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 11 2018
Պետության կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուն. 23 2018
Մարդու սոմատիկ իրավունքների տեսաիրավական հիմքերը իրավունքի զարգացման համատեքստում Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուն. 23 2018
Լեգիտիմությունը որպես իրավունքի որակական հատկանիշ Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )