Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 15 2023
Կողմնային շղթայում չհագեցած և հետերոցիկլիկ խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 02 2023
Ալիցիկլո- և հետերոցիկլո[c]պիրիդների նոր ֆունկցիոնալ և համակցված ածանցյալների սինթեզն ու կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 11 2021
Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 15 2019
Ֆունկցիոնալ տեղեակալված իմիդազոլ-5-ոնների սինթեզն ու հակախոլինէսթերազային ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուլ. 04 2019
Կողմնային ռադիկալում չհագեցած խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 09 2018
Հետազաոտություններ 2-արիլ և 2-հետերիլպիրոլիդինների քիմիական փոխարկումների և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրման բնագավառում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 08 2017
Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսացված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Ապրիլ 28 2017
Հետազոտություններ պիրիմիդինների և բազմացիկլիկ ազահետերոցիկլերի սինթեզի բնագավառում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 23 2016
Պրոլոինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային կարբոնիլային ածանցյալների ստացումն ու հետազոտումն ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում: Ամինաթթուների արդյունավետ ասիմետրիկ սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 18 2015
Պոլիհիդրոքինոլինների հիման վրա ՑՕԳ-2 իզոֆերմենտի սելեկտիվ արգելակիչների դիզայն և սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 27 2015
Բրոմ պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուլ. 24 2015
α, β- դեհիդրոպեպտիդների դիալկիլամինոալկիլամիդների սինթեզ ու հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 12 2015
Կոնդենսված թիեոնի [2,3-b] պիրիդինների նոր կենսաբանորեն ակտիվ ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Մայ. 22 2015
Հետազոտություններ համակցված պիրիդինների բնագավառում` կենսաբանորեն ակտիվ միացություններ հայտնաբերելու նպատակով ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Սեպ. 12 2014
Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ- և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )