Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 11 2021
Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 15 2019
Ֆունկցիոնալ տեղեակալված իմիդազոլ-5-ոնների սինթեզն ու հակախոլինէսթերազային ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուլ. 04 2019
Կողմնային ռադիկալում չհագեցած խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 09 2018
Հետազաոտություններ 2-արիլ և 2-հետերիլպիրոլիդինների քիմիական փոխարկումների և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրման բնագավառում ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 08 2017
Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսացված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 23 2016
Պրոլոինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային կարբոնիլային ածանցյալների ստացումն ու հետազոտումն ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում: Ամինաթթուների արդյունավետ ասիմետրիկ սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 18 2015
Պոլիհիդրոքինոլինների հիման վրա ՑՕԳ-2 իզոֆերմենտի սելեկտիվ արգելակիչների դիզայն և սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Նոյ. 27 2015
Բրոմ պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուլ. 24 2015
α, β- դեհիդրոպեպտիդների դիալկիլամինոալկիլամիդների սինթեզ ու հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Սեպ. 12 2014
Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ- և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Մայ. 30 2014
Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչների և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Դեկ. 13 2013
Նոր կենսաբանորեն ակտիվ արիլալիֆատիկ ամինակետոնների սինթեզն ու փոխարկումները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հոկ. 25 2013
Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հոկ. 11 2013
Կոնդենսված ֆուրո [2,3-b] պիրիդինների նոր կենսաբանորեն ակտիվ ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 19 2013
Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալվա α-ամինաթթուներիկենսամիմետիկ ասիմետրի սինթեզի ռեակցիաներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )