Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մեխանիկայի ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Տեսական մեխանիկա
Ա.02.01
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
047
Աստղագիտության ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
048
Ֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Օպտիկա
Ա.04.05
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
049
Մաթեմատիկայի Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
050
Կենսաֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Գենետիկա
Գ.00.15
051
Մաթեմատիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
053
Երկրաբանության ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ընդհանուր երկրաբանություն
ԻԴ.01.01
054
Ջրաբանության Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
ԻԴ.04.02
055
Քաղաքագիտության Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
056
Քիմիական տեխնոլոգիաների Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա
Ե.17.01
057
Սլավոնական լեզուների Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
059
Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
ՈՒռուցքաբանություն
ԺԴ.00.08
061
Փիլիսոփայության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
062
Իրավագիտության Հայ-Ռուսական համալսարան
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
063
Հոգեբանության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
064
Մանկավարժության Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
065
Արտասահմանյան գրականության Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
066
Հոգեբանության Երևանի պետական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
067
Պատմագիտության Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
068