Defenses archive

Date (YYYY-MM)
Dec 24 1993
Հայաստանում ոչխարների սարկոսպորիդիաների տարածվածությունը և որոշ կենսաբանական հարցեր ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Dec 24 1993
Ակտիվագրված պատվաստանյութով խոզերի աերոզոլային իմոինիզացում Աուևսկի հիվանդության դեմ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Dec 24 1993
Հակափաստարկների էվրիստիկական նշանակությունը փիլիսոփայական մտածողության զարգացման պրոցեսում Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Dec 23 1993
Կոմմագենե երկրի սրբավայրերը և Հայաստանը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Dec 22 1993
Սիլոսացվող զանգվածում հեղուկ պատրաստուկներ մտցնելու և լուծույթ պատրաստելու սարքավորումների հիմնական պարամետրերի մշակումը և հիմնավորումը Գյուղատնտեսության մեքենայացման և էլեկտրաֆիկացման ԳՀԻ Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Dec 21 1993
Սիրիայի և հայաստանի քարածխի ժամանակաշրջանի նստվածքների համեմատական լիթոլոգիական անալիզը ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Dec 17 1993
Երկարատև ճնշման սինդրոմի պաթոգենետիկ ասպեկտները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա ( ԺԴ.00.10 )
Dec 17 1993
Լեհահայության մշակութային կյանքն ու գրականությունը 14-19-րդ դդ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Dec 14 1993
Մեծ Սևանի ջրահավաք ավազանի տարբեր հողատիպերից կենսածին տարրերի ելքի էկոլոգիական գնահատականը Երկրագործության գիտական կենտրոն Կենսաբանական գիտություններ ( Գ.00.00 )
Dec 14 1993
Պոմիդորի սորտերի և հիբրիդների կենսաբանական և տնտեսական բնութագիրը ցանցային նմուշային տրամախաչման կիրառմամբ Երկրագործության գիտական կենտրոն Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն ( Զ.01.02 )
Dec 10 1993
Օրնիթինային ցիկլի ֆերմենտները հավերի սաղմնային զարգացման ընթացքում Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Dec 10 1993
Ձեռնարկատիրական գործունեության և նրա զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Dec 10 1993
Նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը շուկայի անցման պայմաններում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Dec 08 1993
Կենսաբանորեն ակտիվ պեպտիդների էքսպրեսիան E.coli-ում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Dec 08 1993
Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդի էքսպրեսիան միկրոօրգանիզմում S.aureus-ի A սպիտակուցի հետ հիբրիդացված ձևով ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )