Defenses archive

Date (YYYY-MM)
Jun 29 2022
The correlation between the informative and phatic functions in English academic discourse Yerevan State University Germanic languages ( Ժ.02.07 )
May 18 2022
Speech impact in English advertising media discourse Yerevan State University Germanic languages ( Ժ.02.07 )
Mar 30 2022
Functional and Pragmatic Aspects of Reflexive and Reciprocal Constructions in English /with special reference to Armenian/ V. Brusov State University Germanic languages ( Ժ.02.07 )
Feb 16 2022
English Textual Graffiti as a Model of Mass Communication Yerevan State University Germanic languages ( Ժ.02.07 )
Jun 29 2020
The linguistic and and extralinguistic peculiarities of tourism discourse on english websites Yerevan State University Germanic languages ( Ժ.02.07 )
Jul 08 2019
Դիցաբանական կերպարների վերակերտման լեզվական առանձնահատկությունները Պ. Բ. Շելլիի <<Ազատագրված Պրոմեթեոս>> դրամայում և հայերեն թարգմանվածքում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Dec 19 2018
Համացանցային դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական յուրահատկությունները (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Dec 12 2018
Անգլալեզու օրորոցային տեքստի լեզվաբանակգիտական քննություն (հայ բանահյուսական նյութի զուգադրությամբ) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Dec 03 2018
Համընդհանուրի, ազգային և անհատականի եռամիասնությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր (ռոմանական լեզուների փաստական նյութի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Nov 28 2018
Անձնական և անդրադարձ դերանունների գործաբանական արժևորումը ժամանակակից անգլալեզու սոցիալական մեդիայում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Sep 18 2018
Գիտակցության հոսքի խոսքայնացման եղանակները գեղարվեստական տեքստում (Ուիլյամ Ֆոլքների <<Շառաչ և ցասում>> և <<Երբ ես մեռնում էի>> վեպերի հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Sep 18 2018
Փոխաբերությունը որպես տերմինաստեղծ միջոց բժշկագիտական տեքստերում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Sep 12 2018
Փաստարկման քաղաքական խոսույթի քննության ինտեգրատիվ մոդելը Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Jul 04 2018
Ժամանակակից անգլերենի նշանային բաղադրությունները լեզվում և խոսքում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Jun 13 2018
«Ազատություն» հասկացույթի հեղինակային հայեցակերպի լեզվականացումը միջտեքստային տիրույթում Երևանի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )