Main ways to improve public resource management in the Republic of Armenia (on the example of soil and water resources)

2020
Ընդդիմախոս Դ. Հախվերդյանի կարծիքը
Դ. Հախվերդյան (1.91 MB)
Ընդդիմախոս Բ.Վ. Գաբրիելյանի կարծիքը
Բ.Վ. Գաբրիելյան (1.18 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.44 MB)