Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Sub List
Կոմերցիա և բիզնեսի կազմակերպում
Questions
 1.  Բիզնեսի գործառութային տիրույթները
 2. Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրերը 
 3. Բիզնեսի և ձեռնարկատիրության ընդհանրություններն ու տարբերությունները
 4. Բիզնեսի դասակարգման մոտեցումները և տիպաբանությունը
 5. Բիզնեսի պլանավորման անհրաժեշտությունը և սկզբունքները
 6. Բիզնեսի նպատակների բազմությունը և դրանց առանձնահատկությունները
 7. Փոքր բիզնեսի առավելությունները և թերությունները
 8. Կազմակերպության արտադրական կարողությունների հաշվարկն ու պլանավորումը
 9. Բիզնեսի և ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներն ու օբյեկտները
 10. Բիզնես պլանի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
 11. Բիզնես գաղափարի աղբյուրները։ Գաղափարների գեներատոր
 12. Բիզնես գաղափարի գնահատումը և փորձարկումը
 13. Online բիզնեսի առանձնահատկությունները և արդյունավետության գնահատման մեթոդները
 14. Կանվասի բիզնես մոդելը
 15. Կազմակերպության կառուցվածքային վերակազմակերպման (ինժեներինգի) բովանդակությունը
 16. Բիզնես գործընթացների նկարագրության հիմնական կանոնները և նպատակները   
 17. Կազմակերպության ընկալման հայեցակարգային մոտեցումները
 18. Ներֆիրմային պլանավորման մեթոդաբանությունը և կիրառվող ցուցանիշները   :
 19. Բիզնես գործընթացների նկարագրության հիմնական կանոնները և նպատակները   
 20. Կառավարման գործընթացային մոտեցման հիմնական հասկացությունները
 21. Կազմակերպության բիզնես գործընթացների մանրամասնման մակարդակները
 22. Որակի կառավարման սկզբունքները և PDCA ցիկլը
 23. Գործընթացային մոտեցման էությունը բովանդակությունը
 24. Բիզնես գործընթացներ կանոնակարգման էությունը, սկզբունքները և մեթոդիկան
 25. Բիզնեսի արժեքի դիվիդենտների դիսկոնտավորման միջոցով գնահատման եղանակները
 26. Բիզնեսի գնահատման առկա ակտիվների եղանակը
 27.  Բիզնեսի որոշումն՝ ըստ սպառողների գնողունակ վարքագծի ընկալման 
 28. Ինվայրոնմենթալիզմի ազդեցությունը ժամանակակից բիզնեսի վրա
 29. Բիզնեսից գանձվող հարկերն ու վճարները
 30. Բիզնես գործընթացների դասակարգման մոտեցումները
 31. Շահույթը, դրա բաշխումը, շահութաբերության հաշվարկը
 32. Կազմակերպության ապրանքային ռազմավարությունը
 33. Բիզնես գործընթացների դասակարգման մոտեցումները
 34. Բիզնեսի գնահատման հիմնական եղանակները, դրանց համառոտ նկարագիրը
 35. Ձեռնարկատիրության ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրման ձևերը
 36. Հիմնական, շրջանառու միջոցների կառուցվածքի կատարելագործման արդի խնդիրները
 37. Բիզնեսի գնահատման էությունը և անհրաժեշտությունը
 38. Ֆրանչայզինգը որպես բիզնեսի ընդլայնման եղանակ
 39. Անտրեպրենյորական և ինտրապրենյորական (ներֆիրմային) ձեռնարկատիրության էությունը
 40. Կազմակերպության բիզնես գործընթացների մանրամասնման մակարդակները
 41. Շուկայի վերլուծությունը և դրա անհրաժեշտությունը
 42. Կազմակերպության աճի գնահատման մոդելները
 43. Խոշոր և փոքր բիզնեսի համակցման սոցիալ-տնտեսական խնդիրները
 44. Բիզնես գործընթացի մոդելի հասկացությունը
 45. Կազմակերպության մրցակցային ուժերն ըստ Մ. Փորթերի տեսության   
 46. Բիզնես էթիկան և սոցիալական պատասխանատվությունը 
 47. Կազմակերպության արտադրական ծրագրի հիմնավորումը արտադրության գործոններով
 48. Բիզնեսի շահառուները և նրանց հիմնական տեսակները
 49. Արդյունավետության ներքին նորմայի հաշվարկը
 50. Անշարժ գույքի բիզնեսի էությունը և դրա առանձնահատկությունները
 51. Կազմակերպության գործունեության դասակարգումը 
 52. Արտադրության և իրացման ծախսերի կազմն ու դասակարգման հատկանիշները  
 53. Հիմնական և շրջանառու միջոցների կառավարումը
 54. Բիզնես ռիսկի և անորոշության հասկացությունները և հիմնական բնութագրիչները
 55. Մաքսատուրքերը և մաքսային արժեքը: Ապրանքների ներկրման ու արտահանման հարկերը
 56. Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանը
 57. Բիզնեսի ֆինանսատնտեսական վերլուծության հաշվետվությունների համակարգը
 58. Հիմնական և շրջանառու միջոցների օգտագործման ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը
 59. Պլանավորման գործառույթները, խնդիրները, տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը
 60. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ախտորոշման և նույնականացման մեթոդները
 61. Կազմակերպության տրանսպորտային տնտեսության կազմակերպումը
 62. Կազմակերպության արտադրանքի իրացման համակարգի կազմակերպումը
 63. Արտադրական գործընթացի հասկացությունը, դրա կազմը և դասակարգումը
 64. Ծառայությունների ոլորտի կազմակերպության արժեքի գնահատման առանձնահատկությունները
 65. Արտադրական կազմակերպության բիզնես գործընթացների մոդելը
 66. Հանքահումքային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության արժեքի գնահատման առանձնահատկությունը
 67. Արտադրական գործընթացի սպասարկման կազմակերպումը
 68. Կազմակերպության ֆինանսական hոսքերի դիսկոնտավորման գնահատման եղանակները
 69. Արտադրության անվնասաբերությունը, կրիտիկական ծրագրի որոշման մեթոդները  
 70. Կազմակերպության արտադրական գործընթացի ձևավորումը և բնութագիրը  
 71. Ֆինանսական ցուցանիշների կանխատեսման սցենարային եղանակը և բանակցային շեմը
 72. Շուկայի վերլուծությունը և դրա անհրաժեշտությունը
 73. Նորամուծական նախագծերի արդյունավետության գնահատումը
 74. Ֆինանսական ցուցանիշների կանխատեսումը բիզնեսի գնահատման մեջ
 75. Տեսականու և գնային ռազմավարությունները
 76. Կազմակերպության գնային քաղաքականությունը և գների որոշման կողմնորոշիչները  
 77. Կազմակերպության դիվիդենտների դիսկոնտավորման բազմամակարդակ եղանակը
 78. Գործընթացային մոտեցման ներդրման բարդությունները
 79. Կազմակերպության ներդրումային քաղաքականությունը
 80. Բիզնեսի՝ սպառողական վարքագծի ընկալման հայեցակարգային մոտեցումները
 81. Արտադրատեխնիկական նախագծի կառավարումը
 82. Բիզնեսի գնահատման զուտ կանխիկ հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը
 83. Ֆինանսատնտեսական վերլուծության դերը բիզնես ռազմավարության մշակման ժամանակ
 84. Արտադրության կազմակերպման և պլանավորման հիմնական սկզբունքները
 85. Ներդրումների դասակարգումը
 86. KPI- ների կիրառությունը բիզնեսի արդյունավետության գնահատման գործում
 87. Բիզնես որոշումների ընդունում PEST-վերլուծության հիման վրա
 88. Ռիսկի աութսորսինգ. առավելությունները և թերությունները
 89. Օպերատիվ-օրացուցային պլանավորումը
 90. Փողի ժամանակային արժեքի էությունը, փողի ներկա արժեքը
 91. Բիզնեսի որոշման փոփոխականները (պարամետրերը)
 92. Հանքահումքային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության արժեքի գնահատման առանձնահատկությունը
 93. Կազմակերպությունների արտադրական ենթակառուցվածքի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
 94. Բիզնեսի գնահատման հարաբերական եղանակը  
 95. Բիզնես որոշումների ընդունում գործընթացային մոտեցման հիման վրա  
 96. Բիզնեսի որոշումն՝ ըստ սպառողների վարքագծային արձագանքի
 97. Ռիսկերի գնահատման մեթոդները և դրանց սահմանափակումները
 98. Բիզնեսի աճի հնարավորությունները
 99. Հարկի էությունը, հիմնական առանձնահատկությունները: Հարկերի դասակարգումը
 100. Բիզնես սոցիալական պատասխանատվություն
 101. Արտադրության անվնասաբերությունը, կրիտիկական ծրագրի որոշման մեթոդները