Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Speciality
Sub List
Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Questions
 1. Ինֆեկցիոն հիվանդների բուժօգնության կազմակերպումը, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի կառուցվածքը, աշխատանքի ռեժիմը:
 2. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների առանձնահատկությունները, ձևերը, փուլերը:
 3. Օրգանիզմի պաշտպանական մեխանիզմներ /յուրահատուկ և ոչ յուրահատուկ/, իմունաբանության կլինիկական ասպեկտները:
 4. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակակից ախտորոշումը:
 5. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառագիտական և ախտածագումնային բուժման սկզբունքները:
 6. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների հիմնական կլինիկական համախտանիշները: Կլինիկական ախտորոշում:
 7. Էկզանթեմաների տարբերակիչ ախտորոշման սկզբունքները:
 8. Էկզանթեմաների տարբերակիչ ախտորոշում`բշտիկավոր ցան:
 9. Էկզանթեմաների տարբերակիչ ախտորոշում`հեմոռագիկ ցան:
 10. Էկզանթեմաների տարբերակիչ ախտորոշում`բծավոր ցան:
 11. Կլոստրիդիոզներ: Ընդհանուր տեղեկություններ, հիմնական կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշման և բուժման սկզբունքները, կանխարգելում:
 12. Հասարակ հերպեսային վարակ: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշում և բուժում:
 13. VI և VII տիպերով հարուցվող հերպեսվիրուսային հիվանդությունների հիմնական կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշման և բուժման մոտեցումները:
 14. Էպշտեյն-Բարր վիրուսային ինֆեկցիա: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունը, ժամանակակից ախտորոշումը և բուժումը:
 15. Ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիա /բնածին և ձեռքբերովի/, ժամանակակից ախտորոշումը և բուժումը:
 16. Լիմֆադենոպաթիաների տարբերակիչ ախտորոշումը: Դասակարգումն ըստ պատճառագիտության, տարածվածության և ընթացքի:
 17. Բուբոններով ընթացող հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում:
 18. Մեզադենիտով ընթացող հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում:
 19. Ռեգիոնար լիմֆադենիտով ընթացող հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում:
 20. Մենինգեալ համախտանիշ: Կլինիկոլաբորատոր բնութագիրը:
 21. Մենինգեալ համախտանիշի և սուբարախնոիդալ արյունազեղման տարբերակիչ ախտորոշումը:
 22. Մենինգիզմի կլինիկոլաբորատոր բնութագիրը
 23. Մենինգիտների տարբերակիչ ախտորոշումը /թարախային և շճային/:
 24. Առաջնային շճային մենինգիտներ:
 25. Առաջնային թարախային մենինգիտներ:
 26. Վիրուսային մենինգոէնցեֆալիտներ:
 27. Լուծերի տարբերակիչ ախտորոշման ընդհանուր սկզբունքները:
 28. Լուծերի առաջացման մեխանիզմները:
 29. Լուծերի պատճառագիտական կառուցվածքը:
 30. Գաստրոէնտերիտով ընթացող ինֆեկցիոն հիվանդություններ:
 31. Կոլիտի համախտանիշով ընթացող ինֆեկցիոն հիվանդություններ:
 32. Սուր լուծ արտահայտված ջրազրկման համախտանիշով:
 33. Սուր լուծ կղանքում արյան պարունակությամբ:
 34. Խրոնիկական լուծ: Ախտորոշիչ ալգորիթմ:
 35. Վերին շնչուղիների սուր բորբոքման համախտանիշի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 36. Գրիպի և այլ սուր ռեսպիրատոր վիրուսային հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշումը:
 37. Դեղնուկների տարբերակիչ ախտորոշման սկզբունքները:
 38. Լյարդային դեղնուկներ: Բնորոշ կլինիկոլաբորատոր տվյալներ:
 39. Վերլյարդային դեղնուկներ: Բնորոշ կլինիկոլաբորատոր տվյալներ:
 40. Ստորլյարդային դեղնուկներ: Բնորոշ կլինիկոլաբորատոր տվյալներ:
 41. Վիրուսային ծագման լյարդային դեղնուկով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը:
 42. Բակտերիալ ծագման լյարդային դեղնուկով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը:
 43. Ժառանգական հեպատոզներ:
 44. Դեղնուկների տարբերակիչ ախտորոշումը հղիների մոտ:
 45. Նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշման սկզբունքները:
 46. Միակողմանի նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում:
 47. Երկկողմանի կատարալ նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում:
 48. Երկկողմանի փառային նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում:
 49. Երկկողմանի խոցա-նեկրոտիկ նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում:
 50. Երկկողմանի ֆոլիկուլյար/լակունար նշիկաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում:
 51. Բերանի խոցա-նեկրոտիկ ախտահարում:
 52. Տենդերի տարբերակիչ ախտորոշման ընդհանուր սկզբունքները:
 53. Անհայտ ծագման տենդերի դասակարգումը:
 54. Տենդերի ախտորոշման հիմնական չափորոշիչները:
 55. Տենդով և ցանով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 56. Տենդով և հեմոռագիկ ցանով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 57. Տենդով և էնանթեմայով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 58. Տենդով և վերին շնչուղիների բորբոքումով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 59. Տենդով և թոքաբորբով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 60. Տենդով և լիմֆադենոպաթիայով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 61. Տենդով և նշիկաբորբով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 62. Տենդով և ԿՆՀ-ի ախտահարումով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 63. Տենդով և հեպատոլիենալ համախտանիշով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 64. Տենդով և դեղնուկով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 65. Տենդով և լուծով ընթացող հիվանդությունների տարբերակումը: Ախտորոշիչ ալգորիթմը:
 66. Ինֆեկցիոն - տոքսիկ շոկ:
 67. Անաֆիլակտիկ շոկ:
 68. Դեհիդրատացիոն շոկ:
 69. ՄԻԱՎ վարակ: Պատճառագիտություն, համաճարակաբանություն, ախտածագում:
 70. ՄԻԱՎ վարակ: Իմունային համակարգի շեղումներ: Դասակարգում:
 71. ՄԻԱՎ վարակ: Կլինիկական փուլերը, ախտորոշում, կանխարգելում:
 72. ՄԻԱՎ վարակ: Ժամանակակից բուժման սկզբունքները:
 73. ՄԻԱՎ վարակ: Օպորտունիստական և ՁԻԱՀ ինդիկատոր հիվանդություններ:
 74. ՄԻԱՎ վարակ` բերանի խոռոչի ախտահարումներ:
 75. ՄԻԱՎ վարակ` մաշկի ախտահարումներ:
 76. ՄԻԱՎ վարակ` նյարդային համակարգի ախտահարում:
 77. ՄԻԱՎ վարակ` շնչառական համակարգի ախտահարում:
 78. ՄԻԱՎ վարակ` աղեստամոքսային համակարգի ախտահարում:
 79. Սուր վիրուսային հեպատիտներ: Պատճառագիտություն, համաճարակաբանություն, ախտածագում:
 80. Սուր վիրուսային հեպատիտներ: Դասակարգում, կլինիկա, ախտորոշում, կանխարգելում:
 81. Սուր վիրուսային հեպատիտներ` բարդությունները / ցիռոզ, քաղցկեղ, լյարդային էնցեֆալոպաթիա և կոմա/:
 82. Սուր և քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ: Բուժման ժամանակակից ալգորիթմը:
 83. Հեպատիտ A և B-ի տարբերակիչ ախտորոշումը:
 84. Հեպատիտ B, C և D-ի կլինիկական առանձնահատկությունները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 85. Խրոնիկական հեպատիտներ: Պատճառները (վիրուսներ, ալկոհոլ, արտադրական վնասակար գործոններ, դեղորայքներ): Ախտորոշում:
 86. Հեպատիտ B-ի և C-ի ախտորոշման ալգորիթմը /վիրուսային մարկերների որոշման փուլերը/:
 87. Հեմոռագիկ տենդեր: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունները, ախտորոշում, բուժման սկզբունքները:
 88. Հատուկ վտանգավոր վարակներ: Կարանտինային միջոցառումներ:
 89. Ժանտախտ և տուլարեմիա: Կլինիկական առանձնահատկությունները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները:
 90. Մանկական վարակների ընթացքի առանձնահատկությունները մեծահասակների մոտ:
 91. Ցանային համախտանիշով ընթացող մանկական վարակներ: Տարբերակիչ ախտորոշում:
 92. Ներարգանդային վարակներ / ցիտոմեգալովիրուսային և հերպեսային վարակ, կարմրախտ, տոքսոպլազմոզ/:
 93. Սուր աղիքային վարակների ընթացքի առանձնահատկությունները երեխաների մոտ:
 94. Դիֆթերիա: Դասակարգում, կլինիկական առանձնահատկությունները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 95. Մալարիա: Կլինիկական առանձնահատկությունները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 96. Վիսցերալ լեյշմանիոզ: Կլինիկա, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 97. Բրուցելոզ: Դասակարգում, կլինիկական առանձնահատկությունները, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 98. Սիբիրյան խոց: Կլինիկա, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 99. Փայտացում: Կլինիկա, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 100. Կատաղություն: Կլինիկա, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: