Cimmerians and scythians in eastern part of the Armenian highland /according to archaeological materials/

2021
Ընդդիմախոս Օ.Ս.Խնկիկյանի կարծիքը
Օ.Ս.Խնկիկյան (201.77 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Փիլիպոսյանի կարծիքը
Ա.Ս.Փիլիպոսյան (530.93 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (548.44 KB)
Ընդդիմախոս Ե.Հ.Գրեկյանի կարծիքը
Ե.Հ.Գրեկյան (204.39 KB)