"Smart city" concept and the issues of XXI century urban management strategy (on the materials of Yerevan)

2022

Confirmed

2021

Ընդդիմախոս Տ.Ս.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Տ.Ս.Մարտիրոսյան (1.34 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.89 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Զ.Հարությունյանի կարծիքը
Հ.Զ.Հարությունյան (754.33 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ավետյան (1.81 MB)