Problems of tradition and Innovation in Henrik Edoyan's Poetry

2022

Ընդդիմախոս Մ.Գ.Գիլավյանի կարծիքը
Մ.Գ.Գիլավյան (741.77 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Է.Մնացականյանի կարծիքը
Դ.Է.Մնացականյան (1.29 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Զաքարյան (516.13 KB)