Methodology of teaching of difficult topics of the sections "Molecular Physics" and "Thermal Phenomena" at high school

2022

Ընդդիմախոս Հ.Ռ.Օհանյանի կարծիքը
Հ.Ռ.Օհանյան (463.84 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Ն.Պետրոսյանի կարծիքը
Լ.Ն.Պետրոսյան (1.71 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սիմոնյան (764.54 KB)