Assessment of several ecosystem services provided by oriental plane and european ash in the city of Yerevan

2022

Ընդդիմախոս Զ.Վարդանյանի կարծիքը
Զ.Վարդանյան (285.87 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Սայադյանի կարծիքը
Հ.Սայադյան (271.91 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (307.71 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Խաչատրյան (582.69 KB)