Development and application of methodological system for developing business English communication skills in Armenian classroom

2022

Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ոսկանյանի կարծիքը
Ա.Ա.Ոսկանյան (1.55 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ.Ֆլջյանի կարծիքը
Լ.Հ.Ֆլջյան (923.36 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ժ.Տեր-Վարդանյան (529.34 KB)