Trends and the development prospects of modern multimedia platforms /on the example of the media of the RA and the RF/

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Դ.Հ.Ալավերդյանի կարծիքը
Դ.Հ.Ալավերդյան (686.2 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Վ.Պետրոսյանի կարծիքը
Դ.Վ.Պետրոսյան (689.4 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Սաֆարյան (565.05 KB)