Developing a technology for obtaining composite materials by hot pressing with metallized diamond grains

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Հ.Մկրտչյանի կարծիքը
Հ.Մկրտչյան (446.22 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Մելիքսեթյանի կարծիքը
Ն.Մելիքսեթյան (563.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խ.Պողոսյան (956.1 KB)