Hunting and animal husbandry in the bronze and iron ages in the Northwestern Armenia

2022

Ընդդիմախոս Ի.Խորոզյանի կարծիքը
Ի.Խորոզյան (155.41 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Մխիթարյանի կարծիքը
Ռ.Մխիթարյան (445.04 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գյոնջյան (1.41 MB)