Features of application and architectural-spatial organization of the cluster model in Syunik communities

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Դ.Քերթմենջյանի կարծիքը
Դ.Քերթմենջյան (261 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Օհանյանի կարծիքը
Ս.Օհանյան (237.31 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Բաբայան (530.52 KB)