Synthesis and study of enantiomerically enriched non-protein amino acids and peptides containing unsaturated and heterocyclic groups in the side chain

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Տ.Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Ղոչիկյան (296.87 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (264.74 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ստեփանյանի կարծիքը
Լ.Ստեփանյան (290.7 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հակոբյան (1.79 MB)