Ոչկազմավորված համակարգերի վիճակագրական ֆիզիկայի և ֆիզիկական ինֆորմացիայի տեսության որոշ պրոբլեմներ

1999

Confirmed