Պաշտպանությունների արխիվ

Օգս. 07 2020
Խորհրդարանի սահմանադրական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Օգս. 04 2020
Տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգերի շենքերի դինամիկ բնութագրերի հետազոտությունների մեթոդիկան և արդյունքները՝ բնապայման փորձարկումներով Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա ( Ե.23.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Հուլ. 31 2020
Բիզնեսի արժեքի գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հուլ. 30 2020
Տնտեսական աճի վրա գործազրկության մակարդակի ազդեցության տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ օրինակով Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հուլ. 30 2020
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հուլ. 28 2020
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների էվոլյուցիան հետխորհրդային տարածությունում Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 28 2020
Հարավային Կովկասի հակամարտությունների և դրանց կարգավորման գործընթացների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Հուլ. 25 2020
Քաղաքական մշակույթի էվոլյուցիան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացներում Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հուլ. 24 2020
Հայկական վաճառականական ձեռնարկները Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 24 2020
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունը Մեծ Հայքի թագավորությունում (Ք.ա. IV- Ք.ծ. V դդ.) Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 22 2020
Քաղաքագիտական-աստվածաբանական տեղաշարժի հարացույցը ազգային անվտանգության տեսության զարգացման մեջ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 21 2020
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 21 2020
Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի արգելակման մոլեկուլային մեխանիզմների հետազոտություն Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 17 2020
Բնակարանային ֆոնդի ընդլայնման և արդիականացման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 16 2020
Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Երևանի «Գլաձոր» համալսարան