Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 15 2020
P-ադիկ լարերի տեսության որոշ ոչ գծային ինտեգրալ հավասարումներ Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 12 2020
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Դեկ. 12 2020
Սահմանադրական արդարադատությունը որպես քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացման միջոց (Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Դեկ. 11 2020
Գանձարանային տաղի խորհրդանշանը Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն) Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 ) Հայ-Ռուսական համալսարան
Դեկ. 10 2020
Հիդրիդային ցիկլում տիտանի, ցիրկոնիումի և նեոբիումի ալյումինիդների ձևավորումները և դրանց հիդրիդների սինթեզը ԲԻՍ մեթոդով Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Դեկ. 09 2020
Խղճի և պատասխանատվության մոտիվները Լիլիան Հելլմանի ստեղծագործություններում Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 08 2020
Բնական մենաշնորհի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Դեկ. 04 2020
Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Սնանկության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոչ ֆինանսական հատվածի առևտրային կազմակերպությունների օրինակով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 03 2020
Դեռահաս դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստության օպտիմալացումն աթլետիկական վարժությունների կիրառմամբ Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Նոյ. 27 2020
Անիզոտրոպ երկշերտերի և երկշերտ սալերի խառը եզրային խնդիրներ շերտերի միջև լրիվ և ոչ լրիվ կոնտակտի դեպքում Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Նոյ. 26 2020
Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման գործոններն ու դրսեվորման առանձնահատկություններն արագաուժային մարզաձևերում Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Նոյ. 20 2020
Հետխորհրդային տարածքի չճանաչված պետությունների կայացման առանձնահատկություններն ու հեռանկարները Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան