Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 29 2021
Եզրային խնդիրներ վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Հուն. 25 2021
Գծային միապարամետրական հավասարումների համակարգերի ավտոմատացված լուծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Հուն. 25 2021
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական - 21-րդ դ. 10-ական թթ.) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Հուն. 25 2021
Տատանվող դանակով հողամշակման ֆրեզի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Հուն. 24 2021
Գյումրի քաղաքի՝ XIX դարի և XX դարի առաջին կեսի հասարակական շենքերի ճարտարապետությունը և արդիականացման խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուն. 23 2021
Քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգերի զարգացումը արևմտյան սոցիոլոգիայում XX դարի երկրորդ կեսին Երևանի պետական համալսարան Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ ( ԻԲ.00.01 )
Հուն. 22 2021
Տարբեր տրամաբանական համակարգերի որոշակի քանակական և որակական հատկությունների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 22 2021
Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված տրոհումների հետազոտում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հուն. 22 2021
Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսների բուժման և հետազոտման օպտիմալացումը հիպոթիրեոզ ունեցող կանանց մոտ Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Հուն. 19 2021
Ատոմական անցումների և բնակեցումների ղեկավարումը լազերի հաճախության ծրման արագությամբ և մագնիսական դաշտով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 18 2021
α-ամինակարագաթթվի հետերոցիկլիկ ոչ սպիտակուցային նմանակների կենսամիմետիկ սինթեզը, հակաօքսիդանտային և թաղանթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Հուն. 18 2021
Ջրային միջավայրի բույսերի հավաքման թրթռակտրող ապարատի մշակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Հուն. 18 2021
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդակցությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 15 2021
Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային-իրավական և կազմակերպական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության ռազմական համալսարան Միջազգային իրավունք ( ԺԲ.00.06 )
Հուն. 14 2021
Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում /ըստ հնագիտական տվյալների/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )