Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 28 2020
Հարավային Կովկասի հակամարտությունների և դրանց կարգավորման գործընթացների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Հուլ. 25 2020
Քաղաքական մշակույթի էվոլյուցիան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործընթացներում Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հուլ. 24 2020
Հայկական վաճառականական ձեռնարկները Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 24 2020
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունը Մեծ Հայքի թագավորությունում (Ք.ա. IV- Ք.ծ. V դդ.) Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 22 2020
Քաղաքագիտական-աստվածաբանական տեղաշարժի հարացույցը ազգային անվտանգության տեսության զարգացման մեջ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 21 2020
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 21 2020
Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի արգելակման մոլեկուլային մեխանիզմների հետազոտություն Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 17 2020
Բնակարանային ֆոնդի ընդլայնման և արդիականացման ֆինանսական մեխանիզմների զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 16 2020
Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Երևանի «Գլաձոր» համալսարան
Հուլ. 16 2020
Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 10 2020
ԳԱԶել ընտանիքի միկրոավտոբուսի արգելակային համակարգի հուսալիության գնահատումը, մեքենամասերի ռեսուրսային ցուցանիշներով Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ ( Ե.05.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հուլ. 10 2020
Ներդրումների արդյունավետության գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 10 2020
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 07 2020
Գործարար միջավայրի կառավարման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 07 2020
Ռադիացիոն ճառագայթման նկատմամբ կայուն թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան