Պաշտպանությունների արխիվ

Ապր. 16 2021
Բարձր հաճախությամբ տիրիստորային կերպափոխիչներում կիրառվող կոմուտացնող կոնդենսատորի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ ( Ե.09.01 )
Ապր. 15 2021
Կոլեկտիվ ուսուցման սկզբունքների իրականացման հիմնահարցերը («Ֆիզիկա» առարկայի դասավանդման օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Ապր. 15 2021
Մեդիակոմպետենցիայի ձևավորումը իրավագիտական կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Ապր. 09 2021
Արդի հայ կենսագրական վեպը 1990-2015 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Ապր. 09 2021
Երևան քաղաքի ավագ դպրոցներում սովորողների հոգեհուզական հիմնահարցերի և առողջական վիճակի հիգիենիկ բնութագիրը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն ( ԺԴ.00.05 )
Մրտ. 25 2021
Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Մրտ. 23 2021
Մեղմացում արտահայտող լեզվական միջոցները (ռուսական դիվանագիտական խոսույթի նյութերի հիման վրա) Հայ-Ռուսական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Մրտ. 18 2021
Պարկինսոնի հիվանդության մոդելում պալիդոնիգրալ պրոեկցիայի մորֆոֆունկցիոնալ հետազոտությունը՝ NAJA OXIANA, MONTIVIPERA RADDEI թույներով և գալարմինով պրոտեկցիայի պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մրտ. 16 2021
Առնետների վերարտադրողական համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի էլեկտրական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մրտ. 12 2021
Անգլոամերիկյան և քսաներորդ դարի Իրանի մանկական գրականության ավանդույթները՝ հիմք ընդունելով Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Մրտ. 12 2021
Հեռահար քարափշրում. միզաքարային հիվանդության բուժման բժշկա-տեխնոլոգիական նորամուծություններ և արդյունավետ կառավարում Առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՈՒրոլոգիա ( ԺԴ.00.21 )
Մրտ. 03 2021
Դավանական նոր իրավիճակը և ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարի 40-50-ական թթ. Ավետարանական մամուլի (Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա) Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Փետ. 23 2021
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ( Ը.00.06 )
Փետ. 18 2021
Ռեսպիրատոր սինցիտիալ և գրիպի վիրուսների կլինիկական նշանակությունը շնչական վարակի կապակցությամբ հոսպիտալացված մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբուժություն ( ԺԴ.00.06 )
Հնվ. 26 2021
Մարդու իրավունքների պահպանության ոլորտում պետության իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության տեսաիրավական հիմնախնդիրները (ցեղասպանության դեմ պայքարի համատեքստում) Հայ-Ռուսական համալսարան Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )