Պաշտպանությունների արխիվ

Սեպ. 24 2020
Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Էրգոթերապևտիկ միջամտության մոդելավորումը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 17 2020
Լոգոպեդական աշխատանքների առանձնահատկությունները վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հաղորդակցման գործընթացում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փետ. 27 2020
Ավագ դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական մոտիվացիայի զարգացումը որպես կառավարման հիմնախնդիր Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Կրտսեր դպրոցականների առողջագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 18 2019
Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուլ. 04 2019
Ուսուցչի մասնագիտական պատրաստության ռազմավարությունը (Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ Բրիտանիայի կրթական համակարգերի համեմատական վերլուծություն) Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փետ. 08 2019
Հայախոս երեխաների հնչարտաբերման խանգարումների շտկման առանձնահատկությունները Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հնվ. 31 2019
Բաց օրգանական ռինոլալիայով երեխաների կապակցված խոսքի զարգացումը Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Նոյ. 23 2018
Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կառավարման գործընթացի տեխնոլոգիան Հայաստանի Հանրապետությունում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 06 2018
Մտավոր սեփականության կրթության կազմակերպումը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման համատեքստում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 27 2018
Խոսքային լսողության գնահատման մեթոդիկան վաղ ակուստիկ փոխհատուցման պայմաններում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 27 2018
Զարգացնող միջավայրի դերը նախադպրոցականի ճանաչողական հետաքրքրությունների ձավորման գործում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 06 2018
Քաղաքացիական դաստիրակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան