Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Կենսաքիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
042
Էներգետիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ջերմաէներգետիկա
Ե.14.03
043
Առողջապահության կազմակերպման Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
ԺԴ.00.17
045
Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
046
Մեխանիկայի ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Տեսական մեխանիկա
Ա.02.01
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
047
Աստղագիտության ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
048
Ֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Օպտիկա
Ա.04.05
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
049
Մաթեմատիկայի Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
050
Կենսաֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Գենետիկա
Գ.00.15
051
Մաթեմատիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
053
Երկրաբանության ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ընդհանուր երկրաբանություն
ԻԴ.01.01
054
Ջրաբանության Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա
ԻԴ.04.02
055
Քաղաքագիտության Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
056
Մանկավարժության Երևանի պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
058
Սլավոնական լեզուների Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
059
Տնտեսագիտության Եվրոպական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
060
Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
ՈՒռուցքաբանություն
ԺԴ.00.08
061
Փիլիսոփայության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
062
Իրավագիտության Հայ-Ռուսական համալսարան
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
063
Հոգեբանության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
064