Sorbents based on natural materials and their use for removing heavy metals from water summary

2021
Ընդդիմախոս Ռ.Ադամյանի կարծիքը
Ռ.Ադամյան (217.92 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Զուլումյանի կարծիքը
Ն.Զուլումյան (170.6 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Գևորգյան (524.44 KB)