Economy, the economics of its spheres and control

Code
Ը.00.02
The Sphere of Awards: Economical
Exam questionnaire

Questionnaires

Armenian National Agrarian University View
Russian-Armenian University (մակրոէկոնոմիկա) View
Russian-Armenian University (տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և ղեկավարում) View
Armenian State University of Economics (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն) View
Armenian State University of Economics (Միկրոէկոնոմիկա և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմկերպում) View
Armenian State University of Economics (Մարքեթինգ) View
Armenian State University of Economics (Մակրոէկոնոմիկա) View
Armenian State University of Economics (Կառավարում) View
Armenian State University of Economics (Կոմերցիա և բիզնեսի կազմակերպում) View
Armenian State University of Economics (Աշխատանքի տնտեսագիտություն) View
Yerevan State University View
Public Administration Academy of the RA View
National Polytechnic University of Armenia View
Institute of Economics after M. Kotanyan NAN RA View
European University View