Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված բութենոլիդների ստացումը և դրանց փոխարկումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (404.14 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Հոբոսյանի կարծիքը
Ն.Հոբոսյան (437.06 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Մարկոսյան (499.61 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Հակոբյան (1019.33 KB)