Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Վերադարձ խորհուրդ
Կրկնական քննարկում
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (361.56 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Էֆենդյանի կարծիքը
Պ.Էֆենդյան (234.74 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Զաքարյանի կարծիքը
Ա.Զաքարյան (267.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ե.Բաղդասարյան (1.08 MB)