ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա)

Հարցեր
 1. Հանգստի պոտենցիալ
 2. Մակերիկամների միջուկային շերտի հորմոններ
 3. Սրտի մեխանիկական աշխատանքը
 4. Քիմիական սինապսայյին փոխանցում
 5. Ենթաստամոքսային գեղձ, հորմոնները
 6. Արյան շրջանառության մեծ շրջանի զարկերակային բաժինը
 7. Գործողության պոտենցիալի տարածումը
 8. Ցավային և հակացավային համակարգեր
 9. Էլեկտրոլիտային բալանս
 10. Գործողության պոտենցիալ
 11. Մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոններ
 12. Մկանային կծկման կարգավորումը
 13. Բջիջը որպես նյութափոխանակության ֆիզիոլոգիական գործառույթների միավոր
 14. Հարթ մկան
 15. Արյան շրջանառության տեղային կարգավորումը
 16. Պոտենցիալից կախյալ հոսանքները
 17. Ենթաստամոքսային գեղձ, հորմոնները
 18. Կենսաբանության և տեխնիկայի մեջ կառավարման շղթաների հիմնական տարրերը
 19. Սինապսների փոխազդեցությունը
 20. Արյան գործառույթները և ընդհանուր դրույթները
 21. Բջջի նյութափոխանակություն՝ նյութերի տեղափոխումը բջջի ներսում
 22. Էլեկտրոտոն և խթանում
 23. Սրտի կառուցվածքը և ընդհանուր ֆիզիոլոգիան
 24. Բջջային գործառույթների կարգավորումը
 25. Երկարատև ապաբևեռացման ընթացքում իմպուլսային լիցքերի գոյացումը
 26. Մարսողությունը հաստ աղիքում, դեֆեկացիա
 27. Մկանային կծկման մոլեկուլային մեխանիզմը
 28. Քիմիական սինապսային փոխանցման միկրոֆիզիոլոգիան
 29. Մարսողությունը բարակ աղիքում
 30. Մկանային կծկման մեխանիզմ
 31. Սինապսների կառուցվածքը և դասակարգումը (քիմիական և էլեկտրական սինապսներ)
 32. Արյան պլազմա
 33. Շարժողական համակարգի գործառույթների վերականգնումը վնասվածքից հետո
 34. Դիրքի և շարժման նյարդային կարգավորումը, ընդհանուր վիճակները
 35. Վահանաձև գեղձ
 36. Սեռական գործողության ֆիզիոլոգիան
 37. Շարժողական համակարգերի ռեցեպտորները, մկանաթելեր և ջղային օրգաններ
 38. Լյարդ և լեղահամակարգ (լեղագոյացում և լեղազատում)
 39. Մկանային էներգետիկա
 40. Ողնուղեղային շարժողական ռեֆլեքսներ
 41. Ենթաստամոքսային գեղձ, հորմոնները
 42. Երիկամների խողովակներով տեղափոխման հատուկ մեխանիզմները
 43. Ինտեգրատիվ գործառույթների տեղայնացումը և որոշակիացումը
 44. Երիկամների ընդհանուր բնութագիրը
 45. Մեզի խտության կարգավորումը
 46. Լիմբիական համակարգ և վարք
 47. Արյան հոսքը երիկամներում
 48. Մարմնի ջերմության կարգավորումը
 49. Քուն և արթուն վիճակ
 50. Ստամոքս-աղիքային գործառույթների ընդհանուր պատկերը
 51. Ջերմատվություն
 52. Գիտակցության և խոսքի նեյրոֆիզիոլոգիական առնչությունները
 53. Մարսողությունը բերանի խոռոչում,կոկորդ և կերակրափող
 54. Ջրային բալանս
 55. Ուղեղիկ
 56. Արյան ձևավոր տարրեր՝ էրիթրոցիտներ
 57. Տարիքային գործառույթային փոփոխություններ
 58. Հիմային գանգլիոններ
 59. Մակերիկամների միջուկային շերտի հորմոններ
 60. Կենսաբանական ծերացման գործընթացի հիմնական հատկանիշները
 61. Պլաստիկություն, ուսուցում և հիշողություն
 62. Ստամոքս-աղիքային գործառույթների ընդհանուր պատկերը
 63. Հղիություն, ծննդաբերություն և կաթնատվություն
 64. Ճակատային բլթերի գործառույթները
 65. Արյան հոսքը երիկամներում
 66. Սեռական հասունացում և դաշտանադադար
 67. Տեղեկատվության տեսությունը զգայական ֆիզիոլոգիայում
 68. Տեղափոխումը երիկամի ուղիներում
 69. Կանանց սեռական գործառույթների հորմոնային կարգավորումը
 70. Ուղեղաբնի շարժողական կենտրոնները
 71. Արյան ձևավոր տարրեր՝ լեյկոցիտներ
 72. Տղամարդկանց սեռական գործառույթների հորմոնային կարգավորումը
 73. Մեծ կիսագնդերի կեղևի շարժողական դաշտերը
 74. Մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոններ
 75. Սեռական տարբերակում
 76. Թալամուս (տեսաթումբ)
 77. Միզարձակում
 78. Կալցիումի և ֆոսֆորի ընդհանուր հավասարակշռության հոմեոստազը
 79. Տեղեկատվության չափանիշները հոգեբանության մեջ
 80. Արյան ձևավոր տարրեր՝ թրոմբոցիտներ
 81. Հոնադոտրոպ գործառույթների հորմոնային կարգավորումը
 82. Ընդհանուր զգայական ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկան
 83. Ավշային (լիմֆատիկ) համակարգ
 84. Ջրային և էլեկտրոլիտային բալանսի ընդհանրացված խանգարումները
 85. Ընդհանուր օբյեկտիվ զգայական ֆիզիոլոգիա
 86. Արյունահոսության ընդհատումը և արյան մակարդելիությունը
 87. Հյուսվածքային նյութափոխանակություն և հյուսվածքների թթվածնային պահանջը
 88. Ընդհանուր սուբյեկտիվ զգայական ֆիզիոլոգիա
 89. Արյան պաշտպանիչ գործառույթը
 90. Էներգիայի փոխանակություն
 91. Ինտեգրատիվ զգայական ֆիզիոլոգիա
 92. Մարդու արյան խմբերը
 93. Հյուսվածքների թթվածնով մատակարարման կարգաավորումը և թթվածնաքաղց
 94. Մաշկային մեխանիկական ռեցեպտորային հոգեֆիզիկա
 95. Հավելյալ էնդոկրին համակարգեր
 96. Ընդհանուր էնդոկրինոլոգիա
 97. Մաշկային մեխանիկական ռեցեպտորներ
 98. Հիպոֆիզի առաջնային և հետին բիլթի հորմոնները
 99. Նյութափոխանակության բաղադրիչ մասերը
 100. Թերմոռեցեպցիայի հոգեֆիզիկա
 101. Էլեկտրասրտագրություն
 102. Համակարգային հեմոդինամիկայի կարգավորումը
 103. Վիսցերալ զգայունություն
 104. Սրտի մեխանիկական աշխատանքը
 105. Գազափոխանակում
 106. Պրոպրիոցեպցիա
 107. Նյութափոխանակության ինտենսիվությունը հատուկ պայմաններում
 108. Սրտի աշխատանքի հարմարվելը տարբեր ծանրաբեռնվածություններին
 109. Կենտրոնական մարմնաշարժիչ համակարգի գործառույթային և անատոմիական ակնարկ
 110. Սրտի կծկումների էներգետիկան
 111. Մարմնի քաշի և մակերեսի հաշվարկները
 112. Սոմատովիսցերալ տեղեկատվության հաղորդումը ողնուղեղում
 113. Հեմոդինամիկայի հիմունքները
 114. Սննդանյութերի յուրացումը, սննդային օրաբաժին (ռացիոն)
 115. Սոմատովիսցերալ պրոեկցիոն դաշտերը կեղևում
 116. Անոթների պատերի և տրամագծի փոփոխության հատկությունները
 117. Սննդի նորմաները,սննդանյութերի թերի և չափազանց օգտագործման
 118. Աֆերենտ մուտքի հսկողությունը մարմնազգայական համակարգում
 119. Անոթային համակարգի գործառույթային կազմակերպումը
 120. Սննդանյութերի բաղադրությունն ու նշանակությունը
 121. Ցավի բնութագիրը
 122. Արյան շրջանառության մեծ շրջանի արյունաբեր երակի բաժինը
 123. Ջերմության արտադրում, մարմնի ջերմությունը և մարմնի չափերը
 124. Ցավի նեյրոֆիզիոլոգիա
 125. Թոքային արյան շրջանառություն
 126. Մարդու մարմնի ջերմությունը
 127. Ցավային էնդոգեն և էկզոգեն արգելակում
 128. Արյան շրջանառության մեծ շրջանի արյունաբեր երակի բաժինը
 129. Ջերմակարգավորման օնտոգենետիկական և ադապտատիվ փոփոխությունները
 130. Տեսողական վերլուծիչներ՝ նայել, տեսնել, դիտարկել
 131. Արյան շրջանառությունը որոշ ֆիզիոլոգիական և պաթոլոգիական վիճակներում
 132. Նյութափոխանակության չափման մեթոդները
 133. Լույսը և նրա ընկալումը
 134. Արյան շրջանառությունը առանձին օրգաններում և նրա կարգավորումը
 135. Ամբողջ օրգանիզմում թթվածնի կլանման ինտենսիվություն չափումը
 136. Ցանցաթաղանթի կողմից ազդակների ընկալումը և մշակումը
 137. Արյան միկրոշրջանառություն
 138. Էներգետիկ փոխանակման ցուցանիշների ախտորոշիչ նշանակությունը
 139. Լույսի և մթության ընկալման նեյրոֆիզիոլոգիան և հոգեֆիզիկան
 140. Դրդման հիմնական մեխանիզմները և էլեկտրամեխանիկական կապակցումը սրտում
 141. Հիպոֆիզի առաջնային և հետին բիլթի հորմոնները
 142. Կենտրոնական տեսողական համակարգի կողմից ազդակների մշակումը
 143. Սիրտ-անոթային համակարգում ճնշման, արյան հոսքի և ծավալի չափումը
 144. Ջերմակարգավորման պաթոֆիզիոլոգիան
 145. Տեսողական ֆիզիոլոգիայի գործնական և կլինիկական ասպեկտները
 146. Շնչառական ռիթմի կենտրոնական ծագումը և շնչառության կարգավորումը
 147. Հեմոգլոբինի կառուցվածքն ու հատկությունները
 148. Գունավոր տեսողություն
 149. Թոքային օդափոխություն
 150. Աղմուկ, թրթռում (վիբրացիա) և արագացում
 151. Հավասարակշռության զգացողության ֆիզիոլոգիա
 152. Շնչառության պրոցեսի կենսամեխանիզմը
 153. Աշխատանքի ֆիզիոլոգիայի հիմնական դրույթները
 154. Լսողության ֆիզիոլոգիա
 155. Գազափոխանակությունը թոքերում
 156. Եղանակ և տարածքների օդափոխություն
 157. Խոսքային ապարատի ֆիզիոլոգիա
 158. Շնչառական ռիթմի կենտրոնական ծագումը և շնչառության կարգավորումը
 159. Ստորջրյա սուզում և բարձր ճնշում
 160. Բիմիական զգացողությունների բնութագիրը
 161. Թթվածնի տեղափոխումը արյամբ
 162. Ադապտացիա ֆիզիակական բեռնավորվածության նկատմամբ
 163. Համային զգացողություննեերի ֆիզիոլոգիա
 164. Ածխաթթու գազի տեղափոխումը արյամբ՝ գազափոխանակություն
 165. Բարձրություն և ցածր ճնշում
 166. Հոտառության ֆիզիոլոգիա
 167. Արյան թթվահիմնային հավասարակշռությունը
 168. Աշխատունակության և պիտանելիության ստուգումներ (թեսթեր)
 169. Ծարավ և սովածություն
 170. Հյուսվածքների մատակարարումը թթվածնով
 171. Օրգանիզմի փոխազդեցությունը ոչ ֆիզիկական բեռնավորվածության հանդեպ
 172. Կառավարման շղթաների դինամիկ և ստատիստիկ վարքը
 173. Մակերիկամների կեղևային շերտի հորմոններ
 174. Մարզում
 175. Կառավարման համակարգերի յուրահատկություննրը
 176. Ենթաստամոքսային գեղձ, հորմոնները
 177. Աշխատունակության փոփոխությունները
 178. Ավտոնոմ նյարդային համակարգի ողնուղեղ-գլխուղեղային և ուղեղաբուն բաժինների կենտրոնական կազմակերպումը
 179. Հարթ մկան
 180. Միզագոյացման մեխանիզմները՝ կծիկային քամում