Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա

Թվանիշ
ԻԴ.04.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քիմիական, Տեխնիկական, Աշխարհագրական
Քննական ծրագիր