Մոտակա պաշտպանություններ

Հուն. 18 2020
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուն. 19 2020
Հավանականային բնույթ ունեցող տեխնոլոգիական գործընթացների հետազոտումն ու կառավարումը դիսպերսիայի միջոցով
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուն. 22 2020
17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 25 2020
Կառավարչական մտքի ծագումնաբանությունը ռուսական սոցիալական փիլիսոփայության մեջ՝ անձի տեսական-մեթոդաբանական վերլուծության համատեքստում
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուն. 26 2020
Հայաստանի և Արցախի տարածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների անջատում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում և հալենային պատրաստուկների ստացում
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 29 2020
Երևանի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորայի հարստացման և գեղազարդության բարձրացման խնդիրները
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Հուն. 30 2020
Ջերմաէլեկտրական ազդեցությամբ մասնագիտացված ախտորոշիչ սարքի մշակումը
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Երևանի պետական համալսարան
Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման արդյունավետ մեթոդների մշակում և գնահատում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Հայ-Ռուսական համալսարան
Կենսաբժշկական պատկերների խորը ուսուցման տարաբաշխված ամպային մեթոդների մշակում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հայաստանում բնակվող Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Երևանի պետական համալսարան