Հետազոտություններ պիրիմիդինների և բազմացիկլիկ ազահետերոցիկլերի սինթեզի բնագավառում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2017

Հաստատված