Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսացված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
,
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված