Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Մարգարյանի կարծիքը
Ա․Մարգարյան (1.31 MB)
Ընդիմախոս Ժ․Ստեփանյանի կարծիքը
Ժ․Ստեփանյան (1.18 MB)
2019
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Խաչատրյան (278.56 KB)