Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2020
Հաստատված
Ընդդիմախոս Պ.Հ. Վարդևանյանի կարծիքը
Պ.Հ. Վարդևանյան (1.91 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Թ. Կարապետյանի կարծիքը
Ա.Թ. Կարապետյան (1.49 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (1.27 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ասատրյան (565.3 KB)