Երևանի պետական համալսարան (Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն)

Կազմակերպություն
Հարցեր
 1. Հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան և խնդիրների շրջանակը:
 2. Հոգեբանության հիմնական բնագավառները, զարգացման ժամանակակից միտումները:
 3. Մտածողությունը որպես բարձրագույն իմացական գործընթաց: Մտածողության տեսությունները:
 4. Հոգեբանության հիմնական սկզբունքները (դետեզմինիզմի, զարգացման, ակտիվության):
 5. Հոգեկանի մասին պատկերացումների ձևավորում: Հոգեկանի ժամանակակից պատկերացումները:
 6. Ուշադրության գործառույթները և առանձնահատկությունները:
 7. Հոգեկանի էվոլյուցիոն զարգացում: Հոգեկանի զարգացման փուլերը ֆիլոգենեզում:
 8. Զգայության ստորին և վերին բացարձակ շեմեր, տարբերակման շեմ, հոգեֆիզիկայի օրենքը:
 9. Ապերցեպցիայի երևույթը: Դիրքորոշում և կարծրատիպեր: Սոցիալական պերցեպցիայի առանձնահատկությունները:
 10. Հոգեֆիզիոլոգիայի առարկան և խնդիրները:
 11. Հոգեբանության որպես գիտության ձևավորման փուլերը: Մինչգիտական և գիտական փուլեր:
 12. ՀՀ-ում և սփյուռքում հոգեբանության զարգացման պատմություն:
 13. Հոգեբանությունը գիտությունների համակարգում, հոգեբանության միջառարկայական բնույթը:
 14. Փորձարարական հոգեբանության ձևավորման նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմնահարցերը և խնդիրները:
 15. Հոգեբանական հետազոտական մեթոդների դասակարգման մոտեցումներ:
 16. Հոգեբանական գիտափորձի առանձնահատկությունները, աառավելությունները և սահմանափակումները։
 17. Դիտման մեթոդը հոգեբանության մեջ: Տեսակները և ներկայացվող պահանջները:
 18. Կլինիկական հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
 19. Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
 20. Ռազմական, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
 21. Զարգացման (տարիքային) հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
 22. Սոցիալական հոգեբանության առարկան և խնդիրները, զարգացումը, հիմնական դպրոցները:
 23. Անձի հոգեբանության առարկայական դաշտը և ուսումնասիրման հիմնախնդիրները:
 24. Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպում և փուլեր:
 25. Զգայությունը որպես իմացական գործընթաց: Զգայությունների ֆիզիոլոգիական հիմքերը, տեսակները և հատկությունները:
 26. Հոգեդիագնոստիկայի զարգացման նախադրյալները, առարկան և խնդիրները:
 27. Երևակայությունը որպես իմացական գործընթաց: Երևակայության տեսակները և հնարները:
 28. Անհատականությունը որպես դիֆերենցիալ հոգեբանության ուսումնասիրման առարկա: Անձի տիպաբանության խնդիրը:
 29. Մշակութային և միջմշակութային հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
 30. Հետազոտության տեսակներ (հետազոտական ծրագրեր) և տվյալների վերլուծության մեթոդներ:
 31. Մաթվիճակագրական մեթոդները հոգեբանական հետազոտությունում:
 32. Հետազոտական մեթոդների ընտրության և համալրման սկզբունքները:
 33. Ըմբռնում և մտապատկեր: Ըմբռնման պատրանքներ:
 34. Հիշողության տեսակները և գործընթացները:
 35. Ուսուցման ակտիվ մեթոդների հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 36. Հոգեկան առողջություն և հոգեկան առողջության չափանիշները:
 37. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
 38. Գիտակցության հիմնական գործառույթները: Գիտակցված և չգիտակցված հոգեկան գործընթացներ:
 39. Լեզու և խոսք: Խոսքի գործառույթները և տեսակները, ֆիզիոլոգիական հիմքերը:
 40. Անձնային հարցարանների հուսալիության և վալիդության խնդիրները:
 41. Կամքի գործառույթները, կամային գործողության կառուցվածքը:
 42. Հիշողությունը որպես իմացական գործընթաց: Հիշողության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: Հիշողության տեսությունները:
 43. Հույզերի գործառույթները, ֆիզիոլոգիական հիմքերը: Հույզերի տեսությունները:
 44. Մտածողության տեսակները: Մտածողության զարգացումը օնթոգենեզում: Մտածողության գործընթացները:
 45. Զգայությունների փոխազդեցության երևույթը և տեսակները:
 46. Մտապահման միջոցներ և մնեմիկական գործունեություն:
 47. Սթրեսի բնութագիրը, ընթացքի փուլերը: Սթրեսածին գործոնները և սթրեսի կառավարման հոգեբանական միջոցները:
 48. Երևակայություն և մտածողություն: Երևակայության դերը ստեղծագործական գործունեության մեջ:
 49. Հույզեր և զգացմունքներ: Հույզերի դասակարգման սկզբունքներ: Հուզական վիճակներ:
 50. Հոգեդիագնոստիկ մեթոդներին ներկայացվող պահանջներ:
 51. Մտավոր ընդունակություններ (ինտելեկտ). ուսումնասիրման տարբեր մոդելներ:
 52. Ընդունակությունների դասակարգման խնդիրը:
 53. Պահանջմունք և դրդապատճառ: Դրդապատճառների դասակարգման խնդիրը:
 54. Խառնվածքի ուսումնասիրման կոնստիտուցիոնալ ուղղություն:
 55. Խառնվածքի ուսումնասիրման հոգեգենետիկ ուսումնասիրություններ:
 56. Բնավորությունը որպես անհատական առանձնահատկություն: Բնավորության ձևավորման պայմանները և մեխանիզմները:
 57. Անձի դրդապատճառային ոլորտ: Ներքին և արտաքին մոտիվացիա:
 58. Ընդունակությունը որպես անհատական առանձնահատկություն: Ընդունակությունների հիմնախնդրի ուսումնասիրման ձևավորումը:
 59. Անձի սահմանման հիմնադրույթները և մոտեցումները:
 60. Մտածողության և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրը:
 61. Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա (բուհում, դպրոցում, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում):
 62. Խառնվածքի ուսումնասիրման հոգեֆիզիոլոգիական ուղղություն:
 63. Խառնվածքի ուսումնասիրման գործոնային ուղղություն:
 64. Աֆեկտի բնութագիրը և հետևանքները, աֆեկտի տեսակները:
 65. Փախուստ ազատությունից և էքզիստենցիալ պահանջմունքներ (Ֆրոմ):
 66. Խմբերի ձևավորման և գործունեության սկզբունքները, խմբերի տեսակները:
 67. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը, հարացույց, տեսություն և հայեցակարգ հասկացությունները:
 68. Պրոյեկտիվ մեթոդների առանձնահատկությունները և ներկայացվող պահանջները:
 69. Անձի հիմնախնդրի ձևավորումը և անձի հոգեբանության զարգացման նախադրյալները, փուլերը:
 70. Անձի զարգացման ճգնաժամեր, տարիքային առանձնահատկություններ:
 71. Անձի սոցիալականացման և նույնականացման հիմնախնդիրը:
 72. Հոգեբանական խորհրդատվություն և ծառայության կազմակերպում մասնագիտական գործունեության տարբեր բնագավառներում:
 73. Ռեֆլեքսոլոգիայի հիմնական գաղափարները և դրանց պատմական դերը (Պավլով, Բեխտերեվ, Սեչենով):
 74. Ես համակարգ. ինքնակարգավորում և ինքնարդյունավետություն (Բանդուրա):
 75. Անձի զարգացման էպիգենետիկական հայեցակարգ (Էրիքսոն):
 76. Սոցիալ-կոգնիտիվ տեսության հիմնադրույթները (Բանդուրա, Ռոտեր, Միշել):
 77. Դիֆերենցիալ հոգեբանության (անհատական տարբերությունների հոգեբանության) ձևավորումը և նախադրյալները (Շտեռն, Գալտոն, Լազուրսկի):
 78. Խառնվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից ուսումնասիրություններ (Ստրելյաու, Մեռլին, Ռուսալով):
 79. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության (հետազոտական, գործնական) բարոյագիտական պահանջները:
 80. Անձի կայունության խնդիրը. անձի «վարքային ձեռագիր» և սոցիալ-կոգնտիվ փոփոխականներ (Միշել):
 81. Օբյեկտային հարաբերությունների տեսության հիմնադրույթները (Քլայն, Վիննիկոտ, Մալեր և այլք):
 82. Համակարգային սկզբունքը անձի կառուցվածքի ուսումնասիրություններում. անձի կառուցվածքի հիմնախնդիրը (Անանև, Պլատոնով, Մեռլին):
 83. Հորնիի մոտեցումները անձի նևրոտիկ զարգացման և վարքային ստրատեգիաների վերաբերյալ:
 84. Անձի ֆենոմենոլոգիական մեկնաբանումը Ռոջերսի աշխատանքներում:
 85. Անձի ուսումնասիրման գործոնային մոտեցում. անձնային գծերի ուսումնասիրություններ (Օլպորտ, Այզենք, Քեթել, Մեծ Հնգյակ):
 86. Սուբյեկտի սկզբունքի դերը անձի ուսումնասիրություններում (Ռուբինշտեյն, Բռուշլինսկի): Սուբյեկտայնությունը որպես անձի որակ:
 87. Անհատականության հոգեբանություն (Ադլեր):
 88. Դասական հոգեվերլուծութան հիմնադրույթները (Ֆրոյդ):
 89. Անալիտիկ հոգեբանության հիմնադրույթները (Յունգ):
 90. Բնավորության գիծ և բնավորության (անձի) շեշտվածություն (Լեոնհարդ, Լիչկո):
 91. Հումանիստական հոգեբանության հիմնադրույթները:
 92. Սոցիալական ուսուցման տեսության հիմնադրույթները (Սկիներ):
 93. Բիհևիորիզմի և նեոբիհևիորիզմի հիմնադրույթները:
 94. Էգո-հոգեբանության զարգացումը և հիմնադրույթները (Ա. Ֆրոյդ, Է. Էրիքսոն):
 95. Պատմամշակութային տեսության դերը անձի ուսումնասիրման համար (Վիգոտսկի):
 96. Գործունեության տեսություն: Գործունեությունը որպես անձի ձևավորման հիմք (Լեոնտև):