Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Հարցաշար
Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
Հարցեր
 1. Էկոլոգիական ճգնաժամերի տեսակները` պայթունային և սողացող:
 2. Էկոլոգիական ճգնաժամի հիմնական բացասական հետևանքները` էկոլոգիական, սոցիալական, տնտեսական քաղաքական:
 3. Էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու չափանիշները` էկոլոգիական հետևանքներ, տեխնիկական իրականացում, ներդրումների մեծություն և նրանց արդյունավետություն, սոցիալական հետևանքները:
 4. Էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու այլընտրանքային տարբերակները /Սևանա լճի ճգնաժամի օրինակով/:
 5. Գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրներ` օզոնային շերտի քայքայում, թթվային անձրևներ:
 6. Գլոբալ էկոլոգիական խնդիրներ` հումքային հիմնախնդիր, խմելու ջրի դիֆիցիտ:
 7. Գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների առաջացումը` համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտում, բնական և կենդանական աշխարհի տեսակների անհետացում:
 8. Հռոմի ակումբի զեկույցները «Աճի սահմանը», «Զրոյական աճի տեսությունը» և կանխատեսումները:
 9. Փոխադարձ փոխարինման և լրացման գործոնը արտադրությունում: Կրիտիկական բնական կապիտալի հասկացությունը:
 10. Բնատարողունակությունը որպես կայուն զարգացման չափանիշ:
 11. Ծրագրերի գնահատման չափանիշները: էկոլոգիական գործոնի գնահատումը, հաշվարկը զուտ /բերված/ արժեքում:
 12. Ներդրումների ուղղվածությունը դեպի վերջնական արդյունքները և ծախսերի նվազագույնի հասցնելը բնապրանքային ուղղահայացում:
 13. Էկոլոգիական ներգործության գնահատման մոտեցումները` շուկայական գների օգտագործում, ծախսային մոտեցում:
 14. ՀՀ տնտեսության կայուն տիպի զարգացման անցման անհրաժեշտությունը:
 15. Անտառային ռեսուրսների գնահատման հիմնախնդիրները:
 16. Անտառային ռեսուրսների դասակարգումը և տեղաբաշխումը ՀՀ-ում:
 17. Անտառօգտագործումը և գլոբալ էկոլոգիական խնդիրները:
 18. Ջրային ռեսուրսների կառուցվածքը, օգտագործման դինամիկան, ջրաապահովվածության աստիճանը:
 19. Վառելիքա-էներգետիկ ռեսուրսները և վառելիքա-էներգետիկ համալիրը: Սպառվող էներգետիկ ռեսուրսներ` նավթ, գազ, քարածուխ,պաշարների և գների գնահատման համակարգը:
 20. Էներգետիկ ռեսուրսների պաշարների գնահատումը, նրանց արդյունահանումը և օգտագործումը:
 21. Ատոմային էներգետիկա, զարգացման հեռանկարները և անվտանգության ապահովումը, թափոնների թաղման խնդիրները:
 22. Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսները, որպես էներգիայի ստացման այլընտրանքային աղբյուր:
 23. Տարբեր տեսակի էներգիայի արտադրության արդյունավետությունը:
 24. էներգետիկ խնդիրների լուծման համալիր մոտեցումը, ուղղվածությունը դեպի վերջնական արդյունքները:
 25. Բնական ռեսուրների գնահատման մեթոդները և ՀՀ-ում իրականցվող քաղաքականությունը
 26. Աղտոտվածության ռեգիոնալ խնդիրները: Էկոլոգիական իրավիճակի գործակիցը:
 27. Օդային ավազանի աղտոտվածությունը և գնահատման կառուցակարգերը:
 28. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հսկողական մեխանիզմները:
 29. Շուկայի ձախողման, պետական և կառուցվածքային արդյունավետության արտահայտումը առաջարկի և պահանջարկի վրա:
 30. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության համար վճարի սահմանման մոտեցումները:
 31. Բնական ռեսուրսների շուկայի ստեղծումը, գնագոյացման կատարելագործումը հաշվի առնելով էկոլոգիական գործոնը:
 32. Էկոլոգիական ապահովագրություն:
 33. Բնապահպանական վերահսկողության համակարգը ՀՀ-ում:
 34. Շրջակա միջավայրի պահպանման ազգային ծրագրերը:
 35. ՀՀ շրջակա միջավայրի պահպանության ազգային գործողությունների ծրագիր:
 36. Բնօգտագործման կառավարումը և կազմակերպումը զարգացած երկրներում:
 37. Շրջակա միջավայրի պահպանության վարչական և շուկայական մեխանիզմները:
 38. Բնօգտագործման կազմակերպումը և կառավարումը շուկայական տնտեսության անցման երկրներում:
 39. Էկոլոգիական խնդրի սրման պատճառները զարգացող երկրներում:
 40. Բնության վրա անթրոպոգեն ներգործության տեսակները, դասակարգումը և հետևանքները:
 41. Կայուն զարգացման հիմնական չափանիշները: Կայուն զարգացման ժամանակ պահանջարկի և սահմանափակումների հաշվարկը:
 42. Ընդունվող որոշումների երկարաժամկետ հետևանքների հաշվառման անհրաժեշտությունը: Թույլ և ուժեղ կայունություն:
 43. Արտաքին էֆեկտների հասկացությունը /էքստերնալներ/, նրանց հաշվարկը տնտեսական զարգացման ժամանակ:
 44. Բացասական և դրական արտաքին էֆեկտներ:
 45. Հասարակական և մասնավոր ծախսեր:
 46. Արտաքին Էֆեկտների տեսակները` ժամանակավոր, գլոբալ, ոլորտային, միջռեգիոնալ, լոկալ:
 47. Տնտեսության էկոլոգացման հիմնական ուղղությունները:
 48. Վերջնական արդյունքները և բնօգտագործումը: Բնաապրանքային ուղղահայաց:
 49. Փոխադարձ փոխարինման և լրացման գործոնը արտադրությունում: Կրիտիկական բնական կապիտալի հասկացությունը:
 50. Բնատարողունակությունը և նրա ցուցանիշները:
 51. Բնատարողունակությունը որպես կայուն զարգացման չափանիշ:
 52. Բնության տնտեսական արժեքավորվածության որոշման անհրաժեշտությունը: Շրջակա միջավայրի գործառույթները` բնական ռեսուրսներով ապահովվածությունը, թափոնների և աղտոտվածության ասիմիլացիան, հասարակության ապահովումը բնական ծառայություններով:
 53. Կանաչ տնտեսություն: Էկոլոգիական գործոնի հաշվարկը տնտեսական զարգացման հիմնական ցուցանիշներում:
 54. «Վճարելու պատրաստակամություն» հիմնադրույթը:
 55. Բնության տնտեսական արժեքավորության որոշման մոտեցումները` շուկայական գնահատում, ռենտային մոտեցում:
 56. Բնության տնտեսական արժեքավորության որոշման ծախսային մոտեցում, այլընտրանքային արժեք, ընդհանուր տնտեսական արժեքավորվածության /արժեք/: Գնահատման արժեքը և արժեքի սուբյեկտիվ գնահատումը:
 57. Բնօգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը: «Ծախսեր օգուտ» մոտեցումը: Ժամանակի գործոնի դերը, դիսկոնտավորում:
 58. Ծրագրերի գնահատման չափանիշները: էկոլոգիական գործոնի հաշվի առնելը, հաշվարկը զուտ /բերված/ արժեքում:
 59. Բերված ծախսեր: «Ծախսեր-արդյունավետություն» մոտեցումը: Ներդրումների բաշխման առանձնահատկությունները բնաապրանքային ուղղահայացում:
 60. Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքով առաջացած վնասի գնահատման մոտեցումները:
 61. էկոլոգիական ծախսեր` էկոլոգիական վնաս, աղտոտվածության կանխարգելման ծախսեր /վնասի կանխարգելում/:
 62. Էկոլոգիական ներգործության գնահատման մոտեցումները` շուկայական գների օգտագործում, ծախսային մոտեցում:
 63. ՀՀ էկոնոմիկայի կայուն տիպի զարգացման անցման անհրաժեշտությունը:
 64. Տեխնոգեն զարգացման սահմանափակումները` էկոլոգիական /բնական ռեսուրսների սպառումը, աղտոտվածությունը և թափոնները/ տնտեսական /ներդրումային/, սոցիալական /առողջության վատացում/:
 65. Տնտեսության էկոլոգիզացման հիմնական ուղղությունները` էկոլոգիական խնդրի լուծման այլընտրանքային տարբերակները` անթափոն և ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաների զարգացում, տեխնոլոգիական փոփոխություններ, ուղղակի բնապահպան միջոցառումներ:
 66. Էկոլոգաուղղվածության կառուցվածքային վերակառուցումը որպես ՀՀ կայուն զարգացմանանցման կարևոր փուլ:
 67. Բնակա ռեսուրսների ընդհանուր սպառման բանաձևը: Կառուցվածքային բնատարողունակության ցուցանիշը:
 68. Ինդուստրիալ և հետինդուստրիալ տնտեսություն /Էկոլոգիական բուրգ/: ՀՀ տնտեսության կառուցվածքը, արտահանման քաղաքականության էկոլոգիական խնդիրները: Փոխարկումը /կոնվերսիա/ և շրջակա միջավայրը: Դրական միջոլորտային էքստերնալներ:
 69. Ուղղակի բնապահպան միջոցառումներ /մաքրող սարքավորումներ, ֆիլտրեր, պահպանվող տարածքներ և այլն/: Շրջակա միջավայրի համար ծախսերի որոշման խնդիրը:
 70. Անապատացման դեմ պայքարի միջոցառումները ՀՀ-ում:
 71. Ջրային ռեսուրսներ: Ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները ՀՀ-ում:
 72. Ջրային ռեսուրսների կառուցվածքը, օգտագործման դինամիկան, ջրաապահովվածության աստիճանը, սակագնային քաղաքականությունը:
 73. Ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության խնդիրները ՀՀ-ում:
 74. Սևանա լճի էկոլոգիական հիմնահարցերը:
 75. Կենսաբազմազանության պահպանման տնտեսական խնդիրները: Կենսաբազմազանության կրճատման պատճառները:
 76. Հատուկ պահպանվող բնական տարածքներ` պետական բնական արգելանոցներ, ազգային պարկեր, բնական հուշարձաններ, արգելավայրեր, բուսաբանական այգիներ, հանգստավայրեր, բուժառողջարանական վայրեր:
 77. Վառելիքա-էներգետիկ ռեսուրսները և վառելիքա-էներգետիկ համալիրը: Սպառվող էներգետիկ ռեսուրսներ` նավթ, գազ, քարածուխ:
 78. Էներգետիկ ռեսուրսների պաշարների գնահատումը, նրանց արդյունահանումը և օգտագործումը:
 79. Էկոլոգիական անվտանգության ապահովումը ՀՀ-ում:
 80. Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսները, որպես էներգիայի ստացման այլընտրանքային աղբյուր:
 81. Տարբեր տեսակի էներգիայի արտադրության արդյունավետությունը:
 82. էներգետիկ խնդիրների լուծման համալիր մոտեցումը, ուղղվածությունը դեպի վերջնական արդյունքները:
 83. Բնօգտագործման վճարների համակարգը ՀՀ-ում:
 84. Աղտոտվածությունը և հասարակական շահերը: Շրջակա բնական միջավայրի ասիմիլացիոն պոտենցիալը: Աղտոտվածության տնտեսական օպտիմումը:
 85. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աղբյուրները և օբյեկտները: Աղտոտվածության ցուցանիշները:
 86. Աղտոտվածության ռեգիոնալ խնդիրները: Էկոլոգիական իրավիճակի գործակիցը:
 87. Օդային ավազանի աղտոտվածության գնահատման մեխանիզմը:
 88. Թափոններ, երկրորդային ռեսուրսներ, դրանց դասակարգումը և գնահատումը, վերամշակման ժամանակակից մոտեցումները:
 89. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հսկողությունը:
 90. Էկոլոգատնտեսական քաղաքականության իրացման մեխանիզմները /պետական ներգործություն/, տնտեսական խթանում /շուկայական մեխանիզմներ/:
 91. «Շուկայի ձախողումները» և էկոլոգիական գործոնը: Պետական քաղաքականության էկոլոգիական արդյունավետության գնահատումը: Կառուցվածքային արդյունավետություն:
 92. Շուկայի ձախողման, պետական և կառուցվածքային արդյունավետության արտահայտումը առաջարկի և պահանջարկի վրա:
 93. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տնտեսական միջոցառումների տարբերակումը` մակրոտնտեսական քաղաքականության և փոխհատուցվող էկոլոգիական միջոցառումներ:
 94. Մակրոտնտեսական քաղաքականության վրա էկոլոգիական ազդեցության գնահատումը: Սեփականության իրավունքը և բնությունը: Քոուզի թեորեմը:
 95. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի տեսակները` մեղմ, խթանող, կոշտ:
 96. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի ձևավորումը շուկայական հարաբերությունների անցման փուլում` բնօգտագործման վճարովիությունը, բնապահպան գործունեության տնտեսական խթանման համակարգը:
 97. Բնապահպանական հարկերի կիրառման միջազգային փորձը, վճարների սահմանման մեխանիզմը և արտոնությունների կիրառման մոտեցումները:
 98. Բնապահպանական հարկի կիրառման արդյունավետությունը ՀՀ-ում:
 99. Բնական ռեսուրսների շուկայի ստեղծումը, գնագոյացման կատարելագործումը հաշվի առնելով էկոլոգիական գործոնը:
 100. Էկոլոգիական ֆոնդեր, էկոլոգիական ծրագրեր:
 101. Աղտոտվածության համար վաճառքի իրավունքը, «գրավ-վերադարձ» համակարգը:
 102. Էկոլոգիական ապահովագրության կիևառման միջազգային փորձը:
 103. Շրջակա միջավայրի պահպանության ազգային գործողություններին ծրագիրը:
 104. Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի միջազգային կազմակերպությունները: ՀՀ մասնակցությունը միջազգային էկոլոգիական կազմակերպությունների գործունեությանը:
 105. ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային համաձայնագրերը և կատարման ընթացքը: