Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն)

Հարցաշար
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
Հարցեր
 1. Գծային ծրագրավորման (ԳԾ) խնդրի տեսքերը: ԳԾ խնդրի տնտեսագիտական և երկրաչափական մեկնաբանությունները:
 2. ԳԾ երկակի խնդիրների զույգ: ԳԾ երկակի խնդրի և երկակիության տեսության թեորեմների տնտեսագիտական մեկնաբանությունը:
 3. Տրանսպորտային խնդիր: Տրանսպորտային խնդրի երկակին և լուծման օպտիմալության հայտանիշը:
 4. Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդրի լուծման Լագրանժի բազմապատկիչների եղանակը:
 5. Ոչ գծային ծրագրավորման /ՈԳԾ/ խնդիրներ: ՈԳԾ խնդրի լավագույն լուծման Կուն-Թակերի անհրաժեշտ պայմանները: Կուն-Թակերի թեորեմը:
 6. Ամբողջաթիվ ծրագրավորման խնդիրներ:
 7. Ուռուցիկ և գոգավոր ֆունկցիաներ. հատկությունները: Ուռուցիկ ծրագրավորման խնդիրներ:
 8. Դինամիկ ծրագրավորման խնդիրներ օպտիմալության սկզբունքը և Բելմանի անդրադարձ հավասարումը:
 9. Խաղերի տեսության հիմնական հասկացությունները, խաղերի դասակարգումը, տեսակները և ձևվայնացումը:
 10. Հակամարտ վերջավոր խաղեր, maxmin և minmax ֆունկցիաների կիրառումը, Նեշի լուծում, բանտարկյալի խաղը:
 11. «Ընտանեկան վեճ» խաղը և դրա օպտիմալ լուծումը:
 12. Էջվորդի արկղը և դիրքային խաղեր:
 13. Բազմաչափ գլխավոր համախմբության հիմնական բնութագրիչները:
 14. Բազմաչափ նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբությունների վեկտոր-միջինների հավասարության հիպոթեզի ստուգումը:
 15. Բազմաչափ նորմալ բաշխված գլխավոր համախմբությունների կովարիացիոն մատրիցների հավասարության հիպոթեզի ստուգումը:
 16. Մաքսիմալ ճշմարտանմանության եղանակը: Ռաո – Կրամերի անհավասարությունը:
 17. Գաղափար բաղադրիչային վերլուծության վերաբերյալ: Գլխավոր բաղադրիչ-ների եղանակը:
 18. Դիսկրիմինանտային վերլուծության հիմնական խնդիրը: Դասակարգման ալգորիթմը:
 19. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը և այդ եղանակով ստացված գնահատականների հատկությունները:
 20. Գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Գծային ռեգրեսիոն մոդելների համակարգեր: Մնացորդների վերլուծություն: Դարբին - Ուոտսոնի չափանիշը:
 21. Ժամանակային շարքերիի վիճակագրական վերլուծության հիմնական խնդիրները՝ տրենդի որոշումը, սեզոնայնություն, պատահական էֆեկտներ:
 22. Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Մարկովի մոդել, Յուլի մոդել, Բոքս - Ջենկինսի և լագային մոդելներ:
 23. Ժամանակային շարքերի պարբերական /սեզոնային/ հայտնաբերման եղանակներ:
 24. Ավտոպրոյեկցիոն մեթոդներ, Խոլտ-Ուինտերսի մոդելը:
 25. Հետազոտվող գործոնային տարածության չափերի իջեցումը և առավել տեղեկատվություն պարունակող ցուցանիշների ընտրությունը:
 26. Ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիա: Անտարբերության կորեր, սահմանային օգտակարություն և փոխարելության սահմանային նորմա:
 27. Սպառողի ռացիոնալ վարքագիծը: Կշռող ֆունկցիա, հատկությունները:
 28. Ժամանակի գործոնը ընդհանուր օգտակարության ֆունկցիայում:
 29. Առաձգականության տեսակները և կիրառելությունը տնտեսագիտությունում:
 30. Արտադրական ֆունկցիաների տեսակները: CES արտադրական ֆունկցիան և դրա մասնավոր դեպքերը:
 31. Ռիկարդոյի մոդելը: Արտադրական ֆունկցիաները միջազգային առևտրի մոդելներում:
 32. Արտադրական ստատիկ մոդելներ:
 33. Արտադրական դինամիկ մոդելներ:
 34. Արտադրատրանսպորտային խնդրի մոդելներ:
 35. Հաշվեկշռային մեթոդի էությունը, բնեղեն և արժեքային արտահայտությամբ միջճյուղային հաշվեկշռ:
 36. Միջճյուղային հաշվեկշռի կախվածությունները:
 37. Ուղղակի ծախսերի գործակից և դրա հատկությունները: Միջճյուղային հաշվեշռի Լեոնտևի հավասարումը:
 38. Անուղղակի և լրիվ ծախսերի գործակիցներ:
 39. Աշխատատարության և կապիտալատարության գործակիցներ:
 40. Միջճյուղային հաշվեկշռի դինամիկ մոդել:
 41. Միջճյուղային հաշվեկշռի օպտիմալացման մոդելներ:
 42. Ձեռնարկության կառավարման մատրիցային մոդելներ:
 43. Տնտեսության անորոշության հարաբերակցությունը, անորոշություն միջակայքերը և գոտիները:
 44. Տնտեսության զգայունության շեմերը: Առանցքային մակրոտնտեսական խնդիր:
 45. Իմիտացիոն մոդելավորում: Տնտեսական պարբերաշրջանների մաթեմատիկական մոդելը:
 46. Տնտեսական աճ: Հարրոդ-Դոմարի մոդելը և նրա մոդիֆիկացիաները:
 47. Սոլոուի մոդելը: Հավասարակշռության իրավիճակ: Կուտակման «ոսկե կանոնը»:
 48. Գնաճի մոդելավորումը: Ֆիլիպսի կորը:
 49. Դրամական շուկայի մոդելներ: Դրամի առաջարկի և պահանջարկի մոդելավորումը: LM կորը:
 50. Սպառման տեսության մոդելներ: Ֆիշերի միջժամանակային ընտրանքի մոդելը: Մոդելյանիի կենսական ցիկլի վարկածը: Ֆրիդմանի եկամտի հաստատուն լինելու վարկածը:
 51. Պարզ և բարդ տոկոսների և ֆինանսական գործիքների ներկա արժեքի հաշվարկ:
 52. Արժեթղթերի պորտֆելի շուկայական և ոչ շուկայական ռիսկերի գնահատում:
 53. Ժամանակը որպես ֆինանսական գործառնությունների բաղադրիչ: Արժեթղթերի ժամկետայնության գնահատում:
 54. Ֆինանսական գործիքների եկամտաբերություն: Եկամտաբերության կորեր: Արժեթղթերի սպասվող եկամտաբերության հաշվարկ:
 55. Արժեթղթերի փաթեթի օպտիմիզացիոն մոդել, լուծման Լագրանժի եղանակ:
 56. Արժեթղթերի փաթեթի մոդիֆիկացիոն մոդել:
 57. Հավասարակշռությունը արժեթղթերի շուկայում:
 58. Ֆինանսական շուկայի կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն մոդելներ:
 59. Շուկայական ռիսկի գնահատման ավտոռեգրեսիոն մոդելներ:
 60. Արժեթղղթերի պորտֆելի կառավարման Շարպի մոդել: Արժթղթերի ալֆա և բետա գործակիցներ: Մոդելի երկրաչափական մեկնաբանություն:
 61. Գնագոյացման արբիտրաժային մոդել: Մոդելի երկրաչափական մեկնաբանություն:
 62. Վալրասի հավասարակշռվածությունը: Ընդհանուր հավասարակշռվածության գոյությունը Էրոու-Դեբրեի տնտեսությունում: Տնտեսության Պարետո-օպտիմալ վիճակը:
 63. Մենաշնորհի ներկայացումը խաղի տեսության միջոցով: Լերների գործակիցը: Մենաշնորհ հավասարակշռվածության գոյությունը:
 64. Շուկայի հատվածավորումը: Խտրականությունը ըստ ենթաշուկաների: Երկակի մարժինալիզացիա և սակագնի երկակի դրույքը: Միջժամանակային գնագոյացումը` կեղծ դինամիկ մոդելներ:
 65. Չեմբերլենի մենաշնորհի մոդելը: Խոտելինգի և Սալոպի մոդելը: Լանկաստերի մոդելը:
 66. Սատոնի մոդելը: Դորֆման-Շտեյների պայմանը:
 67. Ոչ գծային գնագոյացման ընդհանուր մոդելը: Մենաշնորհի մոդել, արտադրող երկարաժամկետ ապրանքներ: Կոուզի ենթադրությունը: Կոուզի պրոբլեմի լուծման ձևերը:
 68. Կուրնոյի մոդելը: Ստեկելբերգի երկշնորհային մոդելը: Բերտրանի մոդելը:
 69. Օլիգոպոլ մոդել գնային առաջնորդով: Անձայն համաձայնություն: Գնային առաջնություն և շուկայում գերակշռող ֆիրմայի հայտնության պատճառները:
 70. Շուկայական մոդելներ գերկշռող ֆիրմայով: Ճյուղի մուտքի և ելքի մոդելներ:
 71. Էրոուի մոդելը անորոշությամբ տնտեսության համար: Ռադների հավասարաշռվածությունը: Ներդրողի մոդելը` օպտիմալ պայուսակի ընտրությունը:Մարկովիցի մոդելը:
 72. Մայերսոնի-Սատերտուէյտի թեորեմը: Ասիմետրիկ տեղեկատվությամբ շուկաների մոդելներ: Ակերլովի մոդելը: Միլգրոմի-Ռոբերտսի մոդելը: Դայմոնդի մոդելը: Անբարենպաստ ընտրությունը և շուկայի կործանումը:
 73. Ներդրումների, գնաճի և մրցակցության ֆունկցիոնալ կապը: Փոխարժեքի և տնտեսության ճյուղերի ներքին մրցակցության ֆունկցիոնալ կապը:
 74. Մրցակցության և հարկերի ֆունկցիոնալ կապը: Բանկային ոլորտում մրցակցության տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ:
 75. Ինտեգրացիոն գործընթացերը նկարագրող գործոնները: Ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցության գնահատումը երկրի մրցունակության վրա:
 76. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապարատային ապահովումը:
 77. Տեղեկատվական համակարգերի ծրագրային ապահովումը, կիրառական ծրագրային միջոցներ, դրանց դասակարգումը:
 78. Ֆինանսական գործընթացների ժամանակ օգտագործվող ֆունկցիաները MS EXCEL-ում:
 79. Համակարգչային ցանցերի ապարատային և ծրագրային ապահովումը, ցանցային օպերացիոն համակարգեր:
 80. OSI մոդելը, TCP/ IP արձանագրություններ, կիրառական արձանագրություններ:
 81. Web էջերի ստեղծման տեխնոլոգիաներ, HTML, և HTML խմբագրիչներ:
 82. HTML, Հիպերհղումներ, gրաֆիկայի և մուլտիմեդիա, աղյուսակներ, ֆրեյմներ:
 83. Բովանդակային կառավարման համակարգեր (CMS):
 84. Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր:
 85. Տվյալների բազայի կոնցեպտուալ, տրամաբանական և ֆիզիկական մոդելները:
 86. Տվյալների ռելյացիոն մոդել:
 87. Ինտելեկտուալ համակարգերը տնտեսությունում:
 88. Համաշխարհային ցանցի կիրառման ուղղությունները տնտեսական գործունեության մեջ, արժեթղթերի շուկա , էլեկտրոնային կոմերցիա, էլեկտրոնային բանկեր:
 89. Տնտեսամաթեմատիկական խնդիրների լուծման ժամանակակից ծրագրային ապահովումը և դրա քանակական ու որակական միտումները:
 90. Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Օբյեկտա-կողմնորոշված ծրագրավորման մեթոդաբանությունը:
 91. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր, MIS:
 92. Որոշումների կայացմանը նպաստող համակարգեր, DSS:
 93. Նախագծերի ավտոմատացման ուղիները, MS Project-ը որպես նախագծերի ավտոմատացված կառավարման պլատֆորմ:
 94. Տեղեկատվական անվտանգության հիմնական գաղափարները:
 95. Տվյալագիտություն, հիմնական գործառույթները:
 96. Բիզնես վերլուծության մեջ կիրառվող հիմնական մոդելները և դրանց դասակարգումը:
 97. Մոբայլ տեխնոլոգիաները կրթության և գիտության ոլորտում:
 98. Գիտական հետազոտական բաց և փակ ցանցեր, ASNET:
 99. Համաշխարհային տնտեսության տեխնոլոգիական միտումները:
 100. Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների էթիկական և սոցիալական խնդիրները: