Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում)

Հարցաշար
Տնտեսական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական համակարգեր
Հարցեր
 1. Տնտեսամաթեմատիկական խնդիրների լուծման ժամանակակից ծրագրային ապահովումը և դրա քանակական ու որակական միտումները:
 2. Որոշումների կայացման խնդիրների մեթոդակողմնորոշված կիրառական ծրագրային փաթեթները և դրանց համառոտ ներկայացումը:
 3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ապարատային ապահովումը:
 4. Տեղեկատվական համակարգերի ծրագրային ապահովումը:
 5. Կիրառական ծրագրային միջոցներ, դրանց դասակարգումը:
 6. Ծրագրային արտադրանքի նախագծման մեթոդները:
 7. Ֆինանսական գործընթացների ժամանակ օգտագործվող ֆունկցիաները MS EXCEL-ում:
 8. Համակարգչային ցանցերի ապարատային և ծրագրային ապահովումը:
 9. Ցանցային օպերացիոն համակարգեր:
 10. Web էջերի ստեղծման տեխնոլոգիաներ, HTML, և HTML խմբագրիչներ:
 11. HTML, Հիպերհղումներ, gրաֆիկայի և մուլտիմեդիա, աղյուսակներ, ֆրեյմներ
 12. Ոճերի աղյուսակների ներդրումը և կապակցումը Web էջերում, HTML ֆորմաները
 13. Կայքերի կառուցումը ֆրեյմների միջոցով
 14. JavaScript լեզվի օբյեկտները
 15. Ինտերակտիվ Web էջեր, սերվերային ծրագրավորում
 16. Բովանդակային կառավարման համակարգեր (CMS)
 17. Ոճերի աղյուսակներ CSS
 18. PhP սերվերային ծրագրավորման լեզուն,
 19. Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր:
 20. Բազաների նախագծման զգայական (ինտուիտիվ) և տրադիցիոն տեխնոլոգիաները:
 21. Տվյալների բազայում տրամաբանական կապերի որոշումը և իրականացումը:
 22. Տվյալների բազայի նախագծման փուլերը, իրականացվող աշխատանքները:
 23. Տվյալների բազայի կոնցեպտուալ, տրամաբանական և ֆիզիկական մոդելները:
 24. Տվյալների ռելյացիոն մոդել
 25. Ռելյացիոն հանրահաշվի հիմնական գործողությունները, Հարաբերությունների նորմալացում
 26. Տվյալների ռելյացիոն մոդելի նորմալացման մակարդակները
 27. SQL լեզուն և լեզվի հիմնական էլեմենտները
 28. SQL, ֆունկցիաների h հիմնական տեսակները
 29. Տվյալների ագրեգացիան SQL –ում, GROUP BY, կիրառման օրինակներ
 30. Ինտելեկտուալ համակարգերը տնտեսությունում:
 31. Էլեկտրոնային կոմերցիա և բիզնես:
 32. Համաշխարհային ցանցի կիրառման ուղղությունները տնտեսական գործունեության մեջ, արժեթղթերի շուկա , էլեկտրոնային կոմերցիա, էլեկտրոնային բանկեր:
 33. Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ: Օբյեկտա-կողմնորոշված ծրագրավորման մեթոդաբանությունը
 34. Ծրագրային կոմպլեքսների նախագծմանը օբյեկտա կողմնորոշված մոտեցումը, Դասերի էլեմենտները, մեթոդների տեսակները
 35. UML լեզվի հիմնական բաղկացուցիչները
 36. Java լեզվի բազային կառուցվածքը(կոնստրուկցիան)
 37. Տեղեկատվական համակարգեր նրանց տեսակները ըստ ավտոմատացված մակարդակի և նրանց դասակարգումը:
 38. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր, MIS
 39. Որոշումների կայացմանը նպաստող համակարգեր, DSS
 40. Գիտելիքների համակարգեր
 41. Ռազմավարական կառավարման համակարգեր
 42. OSI մոդելը, TCP/ IP արձանագրություններ, կիրառական արձանագրություններ:
 43. OLE տեխնոլոգիայի կիրառումը
 44. JavaScript սցենարների լեզուն:
 45. Օբյեկտակողմնորոշված ծրագրավորման գաղափարները:
 46. Փորձագիտական գնահատականներ (քանակական և որակական գնահատականների մեթոդները):
 47. Փորձագիտական համակարգերը, որպես ինտելեկտուալ համակարգերի հիմնարար տարատեսակ: Փորձագիտական համակարգերի հիմնական հասկացությունները:
 48. Փորձագիտական համակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորություն-ները, բնութագրերը և առավելությունները:
 49. Փորձագիտական համակարգերի դասակարգումը: Ստատիկ և դինամիկ փորձագիտական համակարգեր:
 50. Նախագծերի ավտոմատացման ուղիները, MS Project-ը որպես նախագծերի ավտոմատացված կառավարման պլատֆորմ:
 51. Նախագծի առաջադրանքների պլան / առաջադրանքների ցանկ/ , դրա ավտոմատացման խնդիրները, Գանտի դիագրամը MS Project-ում:
 52. Նախագծային ռիսկերի վերլուծության ավտոմատացման խնդիրները:
 53. Ինֆորմացիայի ներմուծումը և արտահանումը: Նախագծի ավտոմատ կառավարման MSProject միջավայրից:
 54. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծերի ավտոմատացման առանձնահատկությունները և խնդիրները:
 55. Նախագծի արժեքային ավտոմատացված պլանավորման մեթոդները:
 56. Էնտրոպիա և ինֆորմացիա, նրանց դերը կառավարման պրոցեսում:
 57. Տեղեկատվական անվտանգություն,:
 58. Տվյալագիտություն, հիմնական գործառույթները,
 59. Բիզնես վերլուծության մեջ կիրառվող հիմնական մոդելները և դրանց դասակարգումը
 60. SQL SERVER համակարգը և տվյալների արդյունահանումը
 61. Էլեկտրոնային կառավարում, դրանց գնահատման հիմնական սկզբունքները
 62. Էլեկտրոնային կառավարություն E-GOV,
 63. Կրթական գործառնություների կառավարման ավտոմատացում,
 64. Տեսոկոնֆերանսների համակարգեր, դրանց կիրառոթյունները և համեմատական բնութագրերը
 65. Բաց ելքային կոդեր (Open Source) առցանց կրթական համակարգում, SAKAI համակարգը, https://www.sakailms.org/
 66. Գիտելիքների բազաներ, E-learning, և M-learning համակարգեր,
 67. Մոբայլ տեխնոլոգիաները կրթության և գիտության ոլորտում:
 68. Գիտական հետազոտական բաց և փակ ցանցեր, ASNET,
 69. Հայաստանի ակադեմիական գիտական համակարգչային ցանց,
 70. Գիտական տեղեկատվություն, գիտական տեղեկատվության փոխանակման միջոցները և խնդիրները,
 71. Գիտական տեղեկատվության շրջապտույտի իրավական և էթիկական խնդիրները,
 72. Առցանց տեղեկատվության հուսալիության խնդիրները, մասդնավոր տեղեկատվության տարածումը, կիբեռանվտանգության խնդիրները կառավարման տեղեկատվական համակարգերում
 73. Համաշխարհային տնտեսության տեխնոլոգիական միտումները, գլոբալ տնտեսություն, նոր արդյունաբերություն
 74. Համաշխարհային տնտեսության տեխնոլոգիական միտումները, կառավարման նոր սկզբունքներ, թվային ընկերություններ
 75. Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների էթիկական և սոցիալական խնդիրները
 76. Ուռուցիկ և գոգավոր ֆունկցիաներ: Ֆունկցիայի ուռուցիկության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը: Ուռուցիկ ֆունկցիաների հատկությունները:
 77. Թեորեմ ԳԾԽ-ի պլանների գագաթների բազմության մեջ օպտիմալ պլանի գոյության վերաբերյալ (հիմնական թեորեմ)
 78. ԳԾԽ-ի երկրաչափական մեկնաբանությունը: Նպատակային ֆունկցիայի մակարդակի գիծ, գրադիենտ:
 79. ԳԾ հավասարումների և անհավասարումների համակարգերի լուծումների բազմության գագաթի որոշումը Ժորդանյան արտաքսումների եղանակով:
 80. ԳԾԽ-ի երկակի խնդիր: Երկակի խնդրի տնտեսագիտական մեկնաբանումը որևիցե մասնավոր (ըստ ընտրության) խնդրի համար:
 81. Տրանսպորտային ուղիղ և երկակի խնդիրների մաթ. մոդելները: Փակ և բաց տրանսպորտային խնդիրներ:
 82. Դինամիկ ծրագրավորման Բելլմանի սկզբունքը:
 83. Տնտեսամաթեմատիկական մոդել, տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
 84. Հասարակական բարեկեցության ֆունկցիա: Հատկություններ: Բարիքի օգտակարություն:
 85. Անտարբերության կորեր, նրանց հատկությունները:
 86. Սպառման խմդիր: Սպառողի օպտիմալ վարքագիծը ապրանքադրամական հարաբերությունների պայմաններում:
 87. Հավասարակշռության գներ: Բարիքների համաչափելիության պրոբլեմը:
 88. Էլաստիկության գործակցի բանաձևի արտածումը, տնտեսագիտական մեկնաբանումը:
 89. Պահանջարկի էլաստիկությունը գնից և եկամուտից կախված: Լորենցի կոր: Ջինիի գործակից:
 90. Արտադրության և սպառման Պարետո օպտիմալ բաշխում:
 91. Արտադրական ֆունկցիա: Կոբ-Դուգլասի և CES արտադրական ֆունկցիաներ:
 92. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը և գաղափար նման այլ եղանակների մասին, նրանց համեմատական վերլուծությունը:
 93. Գծային ռեգրեսիոն մոդելը (երկու փոփոխականներով): Գաուս-Մարկովի թեորեմը:
 94. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը և Գաուս-Մարկովի թեորեմը բազմաչափ ռեգրեսիոն մոդելում:
 95. Ժամանակային շարքերի վիճակագրային վերլուծության հիմնական խնդիրները, տրենդի որոշումը, սեզոնայնություն, պատահական էֆեկտներ:
 96. Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Մարկովի մոդել:
 97. Կոնֆլիկտային իրավիճակները և խաղերի տեսության տարրերը:
 98. Համակարգային վերլուծության մեթոդները, տրանսպորտային խնդիր:
 99. Էնտրոպիա և ինֆորմացիա, նրանց դերը կառավարման պրոցեսում:
 100. Համակարգերի օպտիմալ կառավարումը: