Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Հարցաշար
Ֆինանսներ
Հարցեր
 1. Ֆինանսների ժամանակակից բնորոշումները, զարգացումները և դրսևորումները
 2. Ֆինանսների վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները
 3. Ֆինանսական համակարգը, ոլորտները և օղակները ՀՀ-ում
 4. Ֆինանսական քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ: ՀՀ ֆինանսական քաղաքականության առանձնահատկությունները
 5. Ֆինանսական շուկան, դասակարգումը, դրանց տեսակների առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 6. Ֆինանսական շուկայի գործառույթները և դրանց իրականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 7. Ֆինանսական ինստիտուտները, տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 8. Ֆինանսական ինստիտուտների գործառույթները և դրանց իրականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 9. Դրամի շուկան, ֆինանսական գործիքները, մասնակիցները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 10. Կապիտալի շուկան, ֆինանսական գործիքները, մասնակիցները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 11. Պետական բյուջեի էությունը, դրա քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական նշանակությունը ՀՀ-ում
 12. ՀՀ բյուջետային համակարգը և դրա կազմակերպման սկզբունքները
 13. Պետական բյուջեի ծախսերի բովանդակությունը, կազմը, կառուցվածքը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 14. Պետական բյուջեի եկամուտների բովանդակությունը, կազմը, կառուցվածքը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 15. Պետական բյուջեի պակասուրդը, դրա ծածկման ֆինանսական ու գործիքակազմը ՀՀ-ում
 16. Հարկերի էությունը, գործառույթները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 17. Հարկերը որպես ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման գլխավոր աղբյուր
 18. Ուղղակի հարկերը, դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 19. Անուղղակի հարկերը, դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 20. Հարկային վարչարարությունը և իրականացման կառուցակարգերը ՀՀ-ում
 21. ՀՀ տեղական բյուջեները, դրանց հաշվեկշռման ֆինանսական կառուցակարգերը և գործիքները
 22. Բյուջետային պլանավորման անհրաժեշտությունը, բովանդակությունը և իրականացման խնդիրները ՀՀ-ում
 23. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և դրա իրագործման խնդիրները ՀՀ-ում
 24. Ծրագրային բյուջետավորում, էությունը, անհրաժեշտությունը և դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 25. Արտաբյուջետային հիմնադրամները, դրանց էությունը, նշանակությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 26. Պետական պարտքի էությունը, տեսակները, դրա կառավարման կառուցակարգերն ու ֆինանսական գործիքները ՀՀ-ում
 27. Մաքսային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, կազմը, կառուցվածքը և մաքսային քաղաքականությունը ՀՀ-ում
 28. Ֆինանսական վերահսկողության էությունը և մարմինները ՀՀ-ում
 29. Պետական կենսաթոշակային ապահովագրությունը և դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 30. Կենսաթոշակային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղիները ՀՀ-ում
 31. Կենսաթոշակային հիմնադրամները որպես ֆինանսական ինստիտուտներ, դրանց դրամական միջոցների հավաքագրման և տեղաբաշխման կառուցակարգերը
 32. Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը, տեսակները և գործառույթները:
 33. Ոչ կյանքի ապահովագրության էությունը, տեսակները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 34. Կյանքի ապահովագրության էությունը, տեսակները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 35. Ապահովագրական ընկերությունները որպես ֆինանսական ինստիտուտներ, դրանց դրամական միջոցների հավաքագրման և տեղաբաշխման կառուցակարգերը
 36. ՀՀ ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը և դրա բարելավման հիմնախնդիրները
 37. Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսների էությունը, ֆինանսական հարաբերությունները և գործառույթները
 38. Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները և մեթոդները
 39. Կազմակերպությունների դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները
 40. Ֆինանսական պլանավորման էությունը, նպատակը և խնդիրները կազմակերպություններում
 41. Բյուջետավորման էությունը, նպատակը և խնդիրները կազմակերպություններում
 42. Արտադրական կազմակերպությունների եկամուտների և ծախսերի բյուջեն, դրա կառուցվածքի և հոդվածների առանձնահատկությունները
 43. Արտադրական կազմակերպությունների դրամական հոսքերի բյուջեն, դրա կառուցվածքի և հոդվածների առանձնահատկությունները
 44. Արտադրական ազմակերպությունների կապիտալը, կազմը, տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
 45. Պասիվների կառուցվածքի, սեփական ակտիվների շահութաբերության և ֆինանսական լծակի խնդիրները արտադրական կազմակերպություններում
 46. Ծավալ-ծախս-շահույթ կապի խնդիրները արտադրական կազմակերպություններում
 47. Գործառնական լծակի, շահութաբերության շեմի, ֆինանսական կայունության պաշարի խնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում
 48. Գործառնական արդյունքի իրացումից հասույթը և դրա վրա ազդող գործոնների տնտեսական նշանակությունը
 49. Արտադրական կազմակերպությունների դրամական կուտակումները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 50. Առևտրային կազմակերպությունների շահույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը, կազմը և հաշվապահական հաշվետվություններում արտացոլման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 51. Շահութաբերության ցուցանիշների համակարգը, հաշվարկման եղանակները
 52. Շահույթի պլանավորման եղանակների առանձնահատկությունները արտադրության ոլորտում
 53. Բաժնետիրական ընկերությունների շահութաբաժնային քաղաքականությունը, նպատակը և խնդիրները
 54. Բաժնետիրական ընկերությունների շահույթի օգտագործման ուղղություները
 55. Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման ցուցանիշները
 56. Արտադրական կազմակերպությունների հիմնական կապիտալը, դրա վերարտադրության և օգտագործման ցուցանիշները
 57. Արտադրական կազմակերպությունների շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարումը
 58. Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական հոսքերը, պլանավորումը և գնահատումը
 59. Ներդրումային գործունեությունը և ներդրումային քաղաքականությունը ՀՀ-ում
 60. Ներդրումների էությունը, տեսակները, դասակարգումը և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 61. Ֆինանսական ներդրումները, տեսակները, գործիքները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 62. Ներդրումային հիմնադրամները որպես ֆինանսական ինստիտուտներ, դրանց դրամական միջոցների հավաքագրման և տեղաբաշխման կառուցակարգերը
 63. Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրների ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 64. Փողը, որպես անհրաժեշտություն և տնտեսական կատեգորիա: Փողի տեսությունները
 65. Միջազգային արժութային գոտիները և դրանց արդի զարգացումները
 66. Գնաճը, որպես տնտեսական երևույթ, դրա դրսևորման ձևերն ու հետևանքները ՀՀ-ում
 67. Դրամաշրջանառության և դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 68. Դրամական համակարգի էությունը, տարրերը, տեսակները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 69. Հաշվարկավճարային համակարգը և դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 70. Վարկի անհրաժեշտությունը, գործառույթները, ձևերը և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 71. ՀՀ կենտրոնական բանկը որպես բանկային համակարգի գլխավոր օղակ, նշանակությունը և գործառույթները
 72. ՀՀ վարկային համակարգը և դրա զարգացման հիմնախնդիրները
 73. ՀՀ ԿԲ դերը վարկային հարաբերությունների կազմակերպման գործում
 74. Վարկավորման գործող կառուցակարգերը ՀՀ-ում, վարկի սահմանները և դասակարգումը
 75. Միջազգային վարկային հարաբերություններ: Փոխատվական կապիտալի միջազգային շուկան
 76. ՀՀ բանկային համակարգի կառուցվածքը և դրա կատարելագործման միտումները
 77. Առևտրային բանկերը որպես ֆինանսական ինստիտուտներ, դրանց դրամական միջոցների հավաքագրման և տեղաբաշխման կառուցակարգերը
 78. Առևտրային բանկերի կազմակերպական կառուցվածքը և հիմական գործառնությունները
 79. Առևտրային բանկերի ակտիվապասիվային գործառնությունները և դրանց կատարելագործման միտումները ՀՀ-ում
 80. Առևտրային բանկերի եկամուտները, ծախսերը, շահույթը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 81. Իրացվելիության խնդիրը առևտրային բանկերում և դրա լուծման ուղիները ՀՀ բանկային համակարգում
 82. Բանկային գործառնությունների հիմնական տեսակները և դրանց կատարելագործման միտումները ՀՀ-ում
 83. Բանկային ռիսկը, սնանկացման հավանականությունը և դրանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 84. Անորոշությունը և բանկային ռիսկը, ռիսկի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 85. Արժեթղթերի շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ, գործառույթները, կառուցվածքը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 86. Արժեթղթերը որպես կապիտալի դրսևորման ձև, դրանց էությունը, տեսակները և դասակարգումը
 87. Ներդրումային արժեթղթեր` տեսակները, առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում:
 88. Վճարային արժեթղթեր` տեսակները, առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 89. Ածանցյալ արժեթղթեր` տեսակները, առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում
 90. Արժեթղթերի գինը (կուրսը) և դրա վրա ազդող գործոնները
 91. Արժեթղթերի առաջնային և երկրորդային շուկաները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 92. Առևտրի կազմակերպումը արժեթղթերի շուկայում: Ֆոնդային բորսա` գործառույթները, կառուցվածքը և դրանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 93. Դեպոզիտարային գործունեությունը ֆինանսական շուկայում, դրա առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 94. Արժեթղթերի շուկայի ժամանակակից մոդելը և դրա դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 95. Ռիսկը, տեսակները և դրանց կառավարումը ներդրումային գործընթացում
 96. Փաթեթային (պորտֆելային) տեսությունը և հիմնական հասկացությունները
 97. Ռիսկը և դրա կառավարումը ներդրումային գործընթացում
 98. Փաթեթի (պորտֆելի) եկամտաբերությունը և ռիսկը, դրանց որոշման առանձնահատկությունները
 99. Փաթեթների (պորտֆելների) օպտիմալացման մեթոդները
 100. Ֆինանսների և ֆինանսական շուկաների համաշխարհային զարգացման արդի միտումները